Đóng menu x

Tin Tức

Danh mục chất thải nguy hại mới nhất hiện nay?

Danh mục chất thải nguy hại mới nhất hiện nay?

Danh mục chất thải nguy hại mới nhất hiện nay Danh mục chất thải nguy hại được quy định tại Mục C Mẫu số 1 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Yêu cầu bao bì chất thải nguy hại

Tel: 090306 3599