Đóng menu x

Tin Tức

Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được trình bày trong Luật Bảo Vệ Môi Trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. ___ 1. Ủy ban nhân dân các cấp lựa chọn cơ sở thu gom, vận chu
Bảo vệ môi trường đất

Bảo vệ môi trường đất

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ môi trường. Luật số: 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT Điều 15. Quy định chung về
Yêu cầu về phương tiện chứ hàng hóa nguy hiểm

Yêu cầu về phương tiện chứ hàng hóa nguy hiểm

PHỤ LỤC III YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG TIỆN CHỨA HÀNG HÓA NGUY HIỂM (Kèm theo Thông tư số     /2020/TT-BCT ngày    tháng    năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) I. YÊU CẦU CHUNG 1. Hàng hóa nguy hiểm p
Quy định về kiểm định trong LPG

Quy định về kiểm định trong LPG

QCVN 02:2020/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ th
Quy định về bảo dưỡng

Quy định về bảo dưỡng

QCVN 02:2020/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ th
An toàn trước khi tiến hành công việc về Điện

An toàn trước khi tiến hành công việc về Điện

QCVN 01:2020/BCT do Tổ soạn thảo Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn điện trong hoạt động điện lực biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ th
Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy trong Nghị Định 136/2020/NĐ-CP Điều 45. Giấy x
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy trong Nghị Định 136/2020/NĐ-CP Chương V PHƯƠNG
Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC

Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy trong Nghị Định 136/2020/NĐ-CP Điều 33. Huấn l
Ưu tiên cho người và phương tiện tham gia chữa cháy

Ưu tiên cho người và phương tiện tham gia chữa cháy

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy trong Nghị Định 136/2020/NĐ-CP Điều 25. Ưu tiê
Huy động tham gia chữa cháy

Huy động tham gia chữa cháy

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy trong Nghị Định 136/2020/NĐ-CP Điều 24. Huy động
Kiểm tra về PCCC | Nghị Định 136/2020/NĐ-CP

Kiểm tra về PCCC | Nghị Định 136/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy trong Nghị Định 136/2020/NĐ-CP Điều 16. Kiểm tra
Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC

Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy trong Nghị Định 136/2020/NĐ-CP Điều 13. Thiết kế

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường