Đóng menu x

Tin Tức

Người thuê vận tải hàng hóa nguy hiểm thì cần phải có trách nhiệm về việc đóng gói như thế nào? Trách nhiệm của người vận tải trong vận tải hàng hóa nguy hiểm được quy định ra sao?

Người thuê vận tải hàng hóa nguy hiểm thì cần phải có trách nhiệm về việc đóng gói như thế nào? Trách nhiệm của người vận tải trong vận tải hàng hóa nguy hiểm được quy định ra sao?

Người thuê vận tải hàng hóa nguy hiểm thì cần phải có trách nhiệm về việc đóng gói như thế nào? Trách nhiệm của người vận tải trong vận tải hàng hóa nguy hiểm được quy định ra sao? Người thuê vận t
Tổ chức bị giải thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được xem xét cấp Giấy chứng nhận sau bao lâu?

Tổ chức bị giải thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được xem xét cấp Giấy chứng nhận sau bao lâu?

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 8 Nghị định 44/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP về Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn l

Tel: 090306 3599