Đóng menu x

Quản lý môi trường

Các tình huống cơ bản liên quan đến sự cố chất thải

Các tình huống cơ bản liên quan đến sự cố chất thải

(QUYẾT ĐỊNH SỐ 146/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHẤT THẢI GIAI ĐOẠN 2023 – 2030, NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2023) 1. Sự cố chất thải rắn thông thường (CTR sinh ho
MẪU GIẤY PHÉP KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN

MẪU GIẤY PHÉP KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN

(NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC, BAN HÀNH NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2023, CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2023) Giấy phép khai thác, sử
MẪU GIẤY PHÉP KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

MẪU GIẤY PHÉP KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

(NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC, BAN HÀNH NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2023, CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2023) Mẫu giấy phép khai thác

Tel: 090306 3599