Đóng menu x

Quản lý môi trường

Phát triển dịch vụ môi trường

Phát triển dịch vụ môi trường

Phát triển dịch vụ môi trường được trình bày trong Luật Bảo Vệ Môi Trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. ___ 1. Dịch vụ môi trường là ngành kinh tế cung cấp dịch vụ đo lường, kiểm s
Ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường

Ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường

Ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường được trình bày trong Luật Bảo Vệ Môi Trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. ___ 1. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường được quy định nh
Tổ chức và phát triển thị trường các-bon

Tổ chức và phát triển thị trường các-bon

Tổ chức và phát triển thị trường các-bon được trình bày trong Luật Bảo Vệ Môi Trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. ___ 1. Thị trường các-bon trong nước gồm các hoạt động trao đổi h
Chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên

Chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên

Chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên được trình bày trong Luật Bảo Vệ Môi Trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. ___ 1. Chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên là việc tổ chức, cá nhâ
Ký quỹ bảo vệ môi trường

Ký quỹ bảo vệ môi trường

Ký quỹ bảo vệ môi trường được trình bày trong Luật Bảo Vệ Môi Trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. ___ 1. Ký quỹ bảo vệ môi trường nhằm bảo đảm các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệ
Chính sách thuế, phí về bảo vệ môi trường

Chính sách thuế, phí về bảo vệ môi trường

Chính sách thuế, phí về bảo vệ môi trường được trình bày trong Luật Bảo Vệ Môi Trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. ___ 1. Thuế bảo vệ môi trường được quy định như sau: a) Thuế bả
Chi phí bồi thường thiệt hại về môi trường

Chi phí bồi thường thiệt hại về môi trường

Chi phí bồi thường thiệt hại về môi trường được trình bày trong Luật Bảo Vệ Môi Trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. ___ 1. Chi phí bồi thường thiệt hại về môi trường quy định tại
Tài chính cho ứng phó sự cố môi trường

Tài chính cho ứng phó sự cố môi trường

Tài chính cho ứng phó sự cố môi trường được trình bày trong Luật Bảo Vệ Môi Trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. ___ 1. Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm chi

Tel: 090306 3599