Đóng menu x

Quản lý môi trường

Có được lắp đặt bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng dưới các công trình không? Bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng được lắp đặt như thế nào để đảm bảo yêu cầu?

Có được lắp đặt bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng dưới các công trình không? Bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng được lắp đặt như thế nào để đảm bảo yêu cầu?

Có được lắp đặt bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng dưới các công trình không? Khoảng cách an toàn của bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng như thế nào để đảm bảo quy định kỹ thuật về lắp đặt? Căn cứ theo tiết 5.1
Văn bản đăng ký môi trường

Văn bản đăng ký môi trường

(Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường) Phụ lục II - Mẫu số 47. Văn bản đăng ký môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở (1) -----
Đối tượng phải đăng ký môi trường

Đối tượng phải đăng ký môi trường

(Căn cứ Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 Căn cứ Điều 32 Nghị định 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Căn cứ Phụ lục II Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Quy

Tel: 090306 3599