Đóng menu x

An toàn xây dựng

NGUYÊN NHÂN XẢY RA TAI NẠN TRÊN CAO

NGUYÊN NHÂN XẢY RA TAI NẠN TRÊN CAO

Các trường hợp ngã cao – Ở trong tất cả các dạng công tác thi công ở trên cao như: xây, lắp đặt, tháo dỡ cốp pha, lắp đặt cốt thép đổ đầm bê tông, lắp ghép các kết cấu xây dựng và thiết bị, vận chuyể
AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG – Quy định quản lý

AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG – Quy định quản lý

QCVN 18:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 3.1  Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc để ĐBAT cho ng
AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG – Chất nổ (P2)

AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG – Chất nổ (P2)

QCVN 18:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG 2.17 Chất nổ 2.17.2  Lưu trữ, vận chuyển và thao tác (xử lý) với chất nổ 2.17.2.1  Chất nổ không sử dụng hết phải đư
AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG – Chất nổ (P1)

AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG – Chất nổ (P1)

QCVN 18:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG 2.17  Chất nổ 2.17.1  Quy định chung 2.17.1.1  Việc lưu trữ, vận chuyển, thao tác (xử lý); sử dụng chất nổ (vật liệu
AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG – Điện (P2)

AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG – Điện (P2)

QCVN 18:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG 2.16  Điện 2.16.2  Kiểm tra và bảo trì 2.16.2.1  Trước khi sử dụng, các thiết bị điện, hệ thống điện phải được kiểm
AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG – Điện (P1)

AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG – Điện (P1)

QCVN 18:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG 2.16  Điện 2.16.1  Quy định chung 2.16.1.1  Tất cả các hệ thống điện (bao gồm thiết bị điện, đường dây dẫn điện, cá
AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG – Phá dỡ công trình (P2)

AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG – Phá dỡ công trình (P2)

QCVN 18:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG 2.15 Phá dỡ công trình 2.15.2  Phá dỡ tường 2.15.2.1  Tường phải được phá dỡ theo từng tầng, theo thứ tự từ mái xuốn

Tel: 090306 3599