Đóng menu x

Tư vấn an toàn lao động

Trang phục chữa cháy chuyên dụng (QCVN 03:2021/BCA)

Trang phục chữa cháy chuyên dụng (QCVN 03:2021/BCA)

QCVN 03:2021/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Trang phục chữa cháy chuyên dụng STT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phươn
Các chất chữa cháy (QCVN 03:2021/BCA)

Các chất chữa cháy (QCVN 03:2021/BCA)

QCVN 03:2021/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Các chất chữa cháy STT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử
Máy bơm chữa cháy (QCVN 03:2021/BCA)

Máy bơm chữa cháy (QCVN 03:2021/BCA)

QCVN 03:2021/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Máy bơm chữa cháy STT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử
GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

QCVN 03:2021/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY  Giải thích từ ngữ Trong Quy chuẩn kỹ thuật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1.1. Phương tiện
CÁC MẪU BÁO CÁO AN TOÀN ĐIỆN

CÁC MẪU BÁO CÁO AN TOÀN ĐIỆN

THÔNG TƯ 05/2021/TT-BCT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN PHỤ LỤC IV MẪU BÁO CÁO (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thươn
CÁC MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VỀ AN TOÀN ĐIỆN

CÁC MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VỀ AN TOÀN ĐIỆN

THÔNG TƯ 05/2021/TT-BCT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN PHỤ LỤC III MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ C
MẪU THẺ AN TOÀN ĐIỆN

MẪU THẺ AN TOÀN ĐIỆN

THÔNG TƯ 05/2021/TT-BCT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN PHỤ LỤC I MẪU THẺ AN TOÀN ĐIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Cô
THỎA THUẬN KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN TRÊN KHÔNG; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TAI NẠN ĐIỆN VÀ CÁC VI PHẠM ĐỐI VỚI HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

THỎA THUẬN KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN TRÊN KHÔNG; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TAI NẠN ĐIỆN VÀ CÁC VI PHẠM ĐỐI VỚI HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

THÔNG TƯ 05/2021/TT-BCT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN THỎA THUẬN KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN TRÊN KHÔNG; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TAI NẠN ĐIỆN

Tel: 090306 3599