Đóng menu x

Tư vấn an toàn lao động

Nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Cơ sở pháp lý 1. Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2011; 2. Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy v
NGUỒN LỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT ĐỘC

NGUỒN LỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT ĐỘC

Căn cứ: Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc. Quy chế này quy định hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc b

Tel: 090306 3599