Đóng menu x

Tư vấn an toàn lao động

Quy định về quản lý bồn chứa LPG

Quy định về quản lý bồn chứa LPG

QCVN 02:2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN BỒN CHỨA KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG  Quy định về quản lý 1. Quy định về chứng nhận hợp quy 1.1. Bồn chứa LPG trước khi đưa vào vận hành và sử
Quy định kiểm định LPG

Quy định kiểm định LPG

QCVN 02:2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN BỒN CHỨA KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG Quy định về kiểm định 1. Thời hạn và hình thức kiểm định: 1.1. Kiểm định lần đầu: Sau khi lắp đặt, trước k
Quy định về kiểm tra, thử nghiệm bồn chứa LPG

Quy định về kiểm tra, thử nghiệm bồn chứa LPG

QCVN 02:2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN BỒN CHỨA KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG Quy định về kiểm tra, thử nghiệm 1. Các kiểm tra, thử nghiệm đối với bồn chứa LPG: - Thử thủy lực. - Th

Tel: 090306 3599