Đóng menu x

Đào tạo huấn luyện môi trường

Khóa học Ngày học Lịch học Đăng ký

Chương trình tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường

Đang cập nhật Lý thuyết & Thực hành : 24 tiết Đang cập nhật Đăng Ký

Chương trình tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường

Đang cập nhật Lý thuyết & Thực hành : 24 tiết Đang cập nhật Đăng Ký

Chương trình tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý chất thải, chất thải nguy hại tại các khu công nghiệp

Đang cập nhật Lý thuyết & Thực hành : 24 tiết Đang cập nhật Đăng Ký

Chương trình tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chất thải, kiểm toán môi trường khu công nghiệp

Đang cập nhật Lý thuyết & Thực hành : 24 tiết Đang cập nhật Đăng Ký

Chương trình tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp

Đang cập nhật Lý thuyết - Thực hành : 24 TiếtCập nhật theo tháng Đăng Ký

Đào tạo kiến thức và tập huấn kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu

Đang cập nhật Đang cập nhật1-2 ngày Đăng Ký

Đào tạo huấn luyện an toàn lao động

Đang cập nhật Đang cập nhậtHàng tháng Đăng Ký

Đào tạo kiến thức và tập huấn kỹ năng ứng phó sự cố hóa chất

Đang cập nhật Đang cập nhậtĐang cập nhật Đăng Ký

Khóa học đánh giá tuân thủ luật môi trường

Đang cập nhật 2 ngàyĐang cập nhật Đăng Ký

Khóa học Quản lý khí và khí thải trong Doanh nghiệp

Đang cập nhật 1 ngàyĐang cập nhật Đăng Ký

Khóa học Quản lý chất thải nguy hại

Đang cập nhật 1 ngàyĐang cập nhật Đăng Ký

Chuyên viên Tư vấn và Quản lý môi trường

Đang cập nhật Đang cập nhậtĐang cập nhật Đăng Ký

Chương trình Đào tạo nghiệp vụ Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực kinh doanh Xăng dầu

Đang cập nhật Đang cập nhậtĐang cập nhật Đăng Ký

Khoá học Quản lý môi trường Doanh nghiệp

Đang cập nhật Buổi sáng và buổi chiềuĐang cập nhật Đăng Ký

Khóa học Vận hành Trạm xử lý nước thải

Đang cập nhật Buổi sáng và buổi chiềuHàng tháng Đăng Ký

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường