Đóng menu x

Tư vấn

Để kiểm soát ô nhiễm môi trường biển thì Chủ phương tiện vận chuyển, lưu giữ xăng, dầu bắt buộc phải có kế hoạch ứng phó sự cố môi trường trên biển đúng không?

Để kiểm soát ô nhiễm môi trường biển thì Chủ phương tiện vận chuyển, lưu giữ xăng, dầu bắt buộc phải có kế hoạch ứng phó sự cố môi trường trên biển đúng không?

Để kiểm soát ô nhiễm môi trường biển thì Chủ phương tiện vận chuyển, lưu giữ xăng, dầu bắt buộc phải có kế hoạch và ứng phó sự cố môi trường trên biển đúng không? Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố
DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHẤT THẢI

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHẤT THẢI

Ứng phó sự cố chất thải là gì? Sự cố chất thải là nguy cơ tiềm ẩn đối với cơ sở thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục
MỨC PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

MỨC PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Mức phạt vi phạm quy định về giấy phép môi trường được quy định tại Điều 11 Nghị định 45/2022/NĐ-CP cụ thể như sau: Hành vi vi phạm quy định về thực hiện giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phé
ĐÁNH GIÁ NHẬN DIỆN RỦI RO AN TOÀN HOÁ CHẤT

ĐÁNH GIÁ NHẬN DIỆN RỦI RO AN TOÀN HOÁ CHẤT

Đánh giá nguy cơ rủi ro pháp lý và tuân thủ Tuân thủ pháp lý: Đánh giá liệu việc sử dụng chất hóa học tuân thủ các quy định và luật lệ liên quan. Báo cáo và giám sát: Đánh giá hệ thống báo cáo và gi
KỊCH BẢN DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT

KỊCH BẢN DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT

Kịch bản diễn tập ứng phó sự cố hóa chất là một hoạt động mô phỏng tình huống sự cố hóa chất giả định, nhằm kiểm tra và cải thiện khả năng ứng phó của tổ chức hoặc cơ quan trong việc đối phó với các t
DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT

Diễn tập ứng phó sự cố hoá chất là gì ? Diễn tập ứng phó sự cố hoá chất là một hoạt động mô phỏng tình huống sự cố hoá chất nhằm kiểm tra và đánh giá khả năng ứng phó của nhân viên trong trường hợp x

Tel: 090306 3599