Đóng menu x

Báo cáo an toàn lao động

Theo LUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG thì cơ sở/doanh nghiệp phải làm tối thiểu 03 loại báo cáo an toàn lao động định kỳ:

  1. Báo cáo về công tác an toàn vệ sinh lao động (báo cáo an toàn vệ sinh lao động)
  2. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở
  3. Báo cáo y tế lao động

Đây là 3 loại báo cáo cơ bản nhất về báo cáo an toàn lao động trong công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Mẫu báo cáo hoạt động hóa chất

Mẫu báo cáo hoạt động hóa chất

Mẫu Báo cáo hoạt động hóa chất hằng năm dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất được đính kèm theo bài viết này. Nếu quý vị nào có thắc mắc về mẫu báo cáo này xin vui lòng gửi email về Trung tâm
Báo cáo tình hình hoạt động hóa chất hàng năm

Báo cáo tình hình hoạt động hóa chất hàng năm

Theo điều 36 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất liên quan tới chế độ báo cáo của tổ chức, cá
Báo cáo y tế lao động

Báo cáo y tế lao động

Hỏi: xin hỏi trung tâm về báo cáo y tế lao động theo quy định nào ? doanh nghiệp phải làm bao nhiêu loại báo cáo ? Trung tâm trả lời: Theo LUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG thì cơ sở/doanh nghiệp phải làm tối
Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Hỏi: xin hỏi trung tâm báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động hoặc báo cáo tai nạn lao động theo quy định nào ? doanh nghiệp phải làm bao nhiêu loại báo cáo ? Trung tâm trả lời: Theo LUẬT AN
Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động

Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động

Hỏi: xin hỏi trung tâm báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động theo quy định nào ? doanh nghiệp phải làm bao nhiêu loại báo cáo ? Trung tâm trả lời: Theo LUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG thì cơ sở/doanh ng

Tel: 090306 3599