Đóng menu x

Phòng cháy chữa cháy

Yêu cầu về an toàn cháy nhà chung cư

Yêu cầu về an toàn cháy nhà chung cư

Yêu cầu về an toàn cháy nhà chung cư được quy định trong QCVN 04:2019/BXD  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ CHUNG CƯ do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và môi trườn
Nguy cơ cháy khi làm việc với ammonia (NH3)

Nguy cơ cháy khi làm việc với ammonia (NH3)

Nguy cơ cháy khi làm việc với ammonia (NH3) 1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy…) - Không được coi là chất dễ cháy. 2. Sản phẩm tạo ra khi bị
Nguy cơ cháy khi làm việc với Acrylonitrile (CH2CHCN)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Acrylonitrile (CH2CHCN)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Acrylonitrile (CH2CHCN) 1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy...) chất dễ cháy 2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: CO,
Nguy cơ cháy khi làm việc với Acrolein (CH2CHCHO)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Acrolein (CH2CHCHO)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Acrolein (CH2CHCHO) 1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy…) cực kỳ dễ cháy 2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: C
Nguy cơ cháy khi làm việc với Acid Acetic (CH3COOH)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Acid Acetic (CH3COOH)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Acid Acetic (CH3COOH) Xếp loại về tính cháy: Dễ cháy loại 3 Các mối nguy hại cụ thể phát sinh từ hóa chất: Không nguy hại ở điều kiện bình thường. Sản phẩm
Nguy cơ cháy khi làm việc với Acetone (C3H6O)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Acetone (C3H6O)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Acetone (C3H6O) - Đặc tính cháy của hóa chất: dễ cháy. - Nhiệt độ tự bốc cháy: 465oC (869oF). - Điểm bốc cháy: - Giới hạn có thể cháy: giới hạn dưới 2.6%, giới hạn
Nguy cơ cháy khi làm việc với Acetaldehyde (CH3CHO)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Acetaldehyde (CH3CHO)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Acetaldehyde (CH3CHO) 1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy…) cực kỳ dễ cháy 2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy:
Nguy cơ cháy khi làm việc với Sodium sulfite (Na2SO3)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Sodium sulfite (Na2SO3)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Sodium sulfite (Na2SO3) - Đặc tính cháy của hóa chất: không cháy. - Nhiệt độ tự bốc cháy: không áp dụng. - Điểm bốc cháy: không áp dụng. - Giới hạn có thể cháy: k
Nguy cơ cháy khi làm việc với Sodium oxalate ((COO)2Na2)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Sodium oxalate ((COO)2Na2)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Sodium oxalate ((COO)2Na2) - Đặc tính cháy của hóa chất: không dễ cháy. - Nhiệt độ tự bốc cháy: không áp dụng. - Điểm bốc cháy: không áp dụng - Giới hạn có thể ch
Nguy cơ cháy khi làm việc với Sodium hydroxide (NaOH)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Sodium hydroxide (NaOH)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Sodium hydroxide (NaOH) - Đặc tính cháy của hóa chất: không cháy. - Nhiệt độ tự bốc cháy: không có giá trị. - Điểm bốc cháy: không có giá trị. - Giới hạn có thể chá
Nguy cơ cháy khi làm việc với Sodium carbonate (Na2CO3)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Sodium carbonate (Na2CO3)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Sodium carbonate (Na2CO3) - Đặc tính cháy của hóa chất: không cháy - Nhiệt độ tự bốc cháy: không áp dụng. - Điểm bốc cháy: không áp dụng - Giới hạn có thể cháy: k
Nguy cơ cháy khi làm việc với Sodium bisulfite (NaHSO3)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Sodium bisulfite (NaHSO3)

Nguy cơ cháy khi làm việc với Sodium bisulfite (NaHSO3) - Đặc tính cháy của hóa chất: không cháy. - Nhiệt độ tự bốc cháy: không cháy. - Điểm bốc cháy: không áp dụng. - Giới hạn có thể cháy: kh

Tel: 090306 3599