Đóng menu x

Phòng cháy chữa cháy

Yêu cầu về kéo và độ giãn dài của giá treo ống

Yêu cầu về kéo và độ giãn dài của giá treo ống

Yêu cầu về kéo và độ giãn dài của giá treo ống được quy định ở Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN - 6305 - 11 - 2006 (ISO 6182-11:2003) Phòng Cháy Chữa Cháy - Hệ Thống Sprinkler Tự Động - Phần 11: Yêu Cầu và Ph
Chiều dày vật liệu của giá treo ống

Chiều dày vật liệu của giá treo ống

Chiều dày vật liệu của giá treo ống được quy định ở Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN - 6305 - 11 - 2006 (ISO 6182-11:2003) Phòng Cháy Chữa Cháy - Hệ Thống Sprinkler Tự Động - Phần 11: Yêu Cầu và Phương Pháp T
Vật liệu và kích thước của thanh treo

Vật liệu và kích thước của thanh treo

Vật liệu và kích thước của thanh treo được quy định ở Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN - 6305 - 11 - 2006 (ISO 6182-11:2003) Phòng Cháy Chữa Cháy - Hệ Thống Sprinkler Tự Động - Phần 11: Yêu Cầu và Phương Pháp
Thuật ngữ và định nghĩa của giá treo ống

Thuật ngữ và định nghĩa của giá treo ống

Thuật ngữ và định nghĩa của giá treo ống được quy định ở Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN - 6305 - 11 - 2006 (ISO 6182-11:2003) Phòng Cháy Chữa Cháy - Hệ Thống Sprinkler Tự Động - Phần 11: Yêu Cầu và Phương P
Phụ lục D: Tính toán tốc độ rò rỉ

Phụ lục D: Tính toán tốc độ rò rỉ

Phụ lục D: Tính toán tốc độ rò rỉ được quy định ở Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN - 6396 - 58 - 2010 Yêu Cầu Về An Toàn và Lắp Đặt Thang Máy - Kiểm Tra và Thử - Phần 58: Thử Tính Chịu Lửa Của Cửa Tầng TCVN
Dụng cụ thử tính chịu lửa của cửa

Dụng cụ thử tính chịu lửa của cửa

Dụng cụ thử tính chịu lửa của cửa được quy định ở Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN - 6396 - 58 - 2010 Yêu Cầu Về An Toàn và Lắp Đặt Thang Máy - Kiểm Tra và Thử - Phần 58: Thử Tính Chịu Lửa Của Cửa Tầng TCV
Kiểm tra trước khi thử đối với cửa tầng

Kiểm tra trước khi thử đối với cửa tầng

Kiểm tra trước khi thử đối với cửa tầng được quy định ở Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN - 6396 - 58 - 2010 Yêu Cầu Về An Toàn và Lắp Đặt Thang Máy - Kiểm Tra và Thử - Phần 58: Thử Tính Chịu Lửa Của Cửa Tầng
Nguyên tắc thử tính chịu lửa của các cửa

Nguyên tắc thử tính chịu lửa của các cửa

Nguyên tắc thử tính chịu lửa của các cửa được quy định ở Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN - 6396 - 58 - 2010 Yêu Cầu Về An Toàn và Lắp Đặt Thang Máy - Kiểm Tra và Thử - Phần 58: Thử Tính Chịu Lửa Của Cửa Tầng

Tel: 090306 3599