Đóng menu x

Phòng cháy chữa cháy

Kết cấu vách (không chịu lực)

Kết cấu vách (không chịu lực)

QCVN 06:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Kết cấu vách (không chịu lực) Kết cấu và vật liệu Giới hạn chịu lửa   (1) (2)
Phân nhóm vật liệu cháy theo tính cháy

Phân nhóm vật liệu cháy theo tính cháy

QCVN 06:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Phân nhóm vật liệu cháy theo tính cháy Nhóm cháy của vật liệu Các thông số cháy Nhiệt độ k
Bậc chịu lửa của nhà

Bậc chịu lửa của nhà

QCVN 06:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Bảng - Bậc chịu lửa của nhà Bậc chịu lửa của nhà Giới hạn chịu lửa của kết cấu nhà, không nhỏ hơn
Phân loại bộ phận ngăn cháy

Phân loại bộ phận ngăn cháy

QCVN 06:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Bảng 1 - Phân loại bộ phận ngăn cháy Bộ phận ngăn cháy Loại bộ phận ngăn cháy Giới hạn chịu lử
Bảo quản bột chữa cháy

Bảo quản bột chữa cháy

QCVN 01:2019/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO KHO CHỨA, CẢNG XUẤT, NHẬP VÀ TRẠM PHÂN PHỐI KHÍ ĐỐT Bảo quản bột chữa cháy 1 Bột chữa cháy bảo
Bảo quản bọt chữa cháy

Bảo quản bọt chữa cháy

QCVN 01:2019/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO KHO CHỨA, CẢNG XUẤT, NHẬP VÀ TRẠM PHÂN PHỐI KHÍ ĐỐT Bảo quản bọt chữa cháy 1 Căn cứ vào chủng

Tel: 090306 3599