Đóng menu x

Phân loại tiêu chí tuân thủ pháp luật

Phân loại tiêu chí tuân thủ pháp luật

Các tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật của các tổ chức khác nhau có thể chia làm 4 mức như sau:

  • Tuân thủ: Khi đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu thiết yếu pháp luật và các yêu cầu khác có liên quan đến tổ chức.
  • Hầu như tuân thủ: Khi có chỉ có một số thiếu sót nhỏ và tổ chức có thể đạt được sự tuân thủ hoàn toàn trong một khung thời gian theo quy định.
  • Về cơ bản là không tuân thủ: có những thiếu sót nghiêm trọng khó có thể sửa chữa, khắc phục trong việc đáp ứng các yêu cầu thiết yếu pháp luật và các yêu cầu khác
  • Không tuân thủ: thực tế không triển khai các nguyên tắc cơ bản
  • Không áp dụng: không áp dụng do đặc điểm thể chế, pháp lý và cấu trúc của hệ thống không phù hợp

Hồ sơ các tiêu chỉ đánh giá và các kết luận về mức độ tuân thủ phải được duy trì.

Tiêu chí tuân thủ pháp luật là một trong những tiêu chí để đánh giá các chỉ số phát triển bền vững của doanh nghiệp

Chưa có dữ liệu!

Bình luận

Tel: 090306 3599