Đóng menu x

Lập kế hoạch ứng phó

Cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố chất thải

Cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố chất thải

QUY CHẾ ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHẤT THẢI (Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ) CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG SAU SỰ CỐ CHẤT THẢI Điều 14. Trác
Phân loại sự cố chất thải

Phân loại sự cố chất thải

QUY CHẾ ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHẤT THẢI (Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ) Đối tượng áp dụng Quy chế này áp dụng đối với cơ quan quản lý nh

Tel: 090306 3599