Đóng menu x

Chương trình Đào Tạo tại Trung Tâm

Khóa học Ngày học Lịch học Đăng ký

Chương trình tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường

Đang cập nhật Lý thuyết & Thực hành : 24 tiết Đăng Ký

Chương trình tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường

Đang cập nhật Lý thuyết & Thực hành : 24 tiết Đăng Ký

Chương trình tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý chất thải, chất thải nguy hại tại các khu công nghiệp

Đang cập nhật Lý thuyết & Thực hành : 24 tiết Đăng Ký

Chương trình tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chất thải, kiểm toán môi trường khu công nghiệp

Đang cập nhật Lý thuyết & Thực hành : 24 tiết Đăng Ký

Chương trình tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp

Đang cập nhật Lý thuyết - Thực hành : 24 TiếtCập nhật theo tháng Đăng Ký

Đào tạo kiến thức và tập huấn kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu

Đang cập nhật Đang cập nhật1-2 ngày Đăng Ký

Đào tạo huấn luyện an toàn lao động

Đang cập nhật Đang cập nhậtHàng tháng Đăng Ký

Đào tạo kiến thức và tập huấn kỹ năng ứng phó sự cố hóa chất

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Khóa học đánh giá tuân thủ luật môi trường

Đang cập nhật 2 ngày Đăng Ký

Khóa học Quản lý khí và khí thải trong Doanh nghiệp

Đang cập nhật 1 ngày Đăng Ký

Khóa học Quản lý chất thải nguy hại

Đang cập nhật 1 ngày Đăng Ký

Chuyên viên Tư vấn và Quản lý môi trường

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Chương trình Đào tạo nghiệp vụ Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực kinh doanh Xăng dầu

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Khoá học Quản lý môi trường Doanh nghiệp

Đang cập nhật Buổi sáng và buổi chiều Đăng Ký

Khóa học Vận hành Trạm xử lý nước thải

Đang cập nhật Buổi sáng và buổi chiềuHàng tháng Đăng Ký
Khóa học Ngày học Lịch học Đăng ký

Khóa học điều tra tai nạn sự cố kỹ thuật

Đang cập nhật 1-2 NgàyHàng tháng Đăng Ký

Huấn luyện an toàn hóa chất theo nghị định 113 và nghị định 44

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Khóa học thoát hiểm trong tòa nhà cao tầng

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Khóa học kỹ năng thoát hiểm cho học sinh

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Huấn luyện khóa học sơ cấp cứu

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Huấn luyện an toàn nhóm 3 – An toàn thiết bị hàn cắt

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Huấn luyện an toàn nhóm 3 – Làm việc trên cao

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Đào tạo huấn luyện an toàn lao động

Đang cập nhật Đang cập nhậtHàng tháng Đăng Ký

Chứng chỉ an toàn lao động

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Khóa học phòng vệ lái xe ô tô

Đang cập nhật 2 ngày Đăng Ký

Khóa học An Toàn LPG khí dầu mỏ hóa lỏng

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Khóa học vận chuyển hàng nguy hiểm

Đang cập nhật 1 ngày Đăng Ký

Huấn luyện An toàn lao động vệ sinh viên Nhóm 6

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 5

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Huấn luyện an toàn lao động Nhóm 4

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký
Khóa học Ngày học Lịch học Đăng ký

Quản lý hồ sơ HSE cho nhà máy

Đang cập nhật 2 buổi Đăng Ký

Khóa học Quản lý Sự cố An toàn Môi trường

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Khóa học điều tra tai nạn sự cố kỹ thuật

Đang cập nhật 1-2 NgàyHàng tháng Đăng Ký

Khóa học thoát hiểm trong tòa nhà cao tầng

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Khóa học kỹ năng thoát hiểm cho học sinh

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Huấn luyện khóa học sơ cấp cứu

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Khóa học Luật L – HSE An toàn môi trường

Đang cập nhật Buổi sáng và buổi chiều1 ngày Đăng Ký

Khóa học hệ thống quản lý HSE

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Khóa học An toàn sức khỏe môi trường – HSE Basic

Đang cập nhật Buổi sáng và buổi chiềuHàng tháng Đăng Ký
Không có khóa học nào!
Khóa học Ngày học Lịch học Đăng ký

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường