Đóng menu x

An toàn hóa chất

NGUỒN LỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT ĐỘC

NGUỒN LỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT ĐỘC

Căn cứ: Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc. Quy chế này quy định hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc b
Các hóa chất cần kiểm soát đặc biệt khi nhập khẩu

Các hóa chất cần kiểm soát đặc biệt khi nhập khẩu

Các hóa chất nguy hiểm cần kiểm soát khi thực hiện thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu bao gồm: Dinitơ oxit, xyanua và các hợp chất của xyanua, thủy ngân và các hợp chất của thủy ngân. Đây là đề xuất

Tel: 090306 3599