Đóng menu x

An toàn hóa chất

Yêu cầu an toàn trong vận chuyển hóa chất nguy hiểm

Yêu cầu an toàn trong vận chuyển hóa chất nguy hiểm

QCVN 05A : 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HIỂM (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022) Yêu cầu an toàn trong v
Yêu cầu khi làm việc tiếp xúc với hóa chất

Yêu cầu khi làm việc tiếp xúc với hóa chất

QCVN 05A : 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HIỂM (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022) Yêu cầu khi làm việc ti
Yêu cầu về phương tiện chứa và nhãn hàng hóa

Yêu cầu về phương tiện chứa và nhãn hàng hóa

QCVN 05A : 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HIỂM (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022) Yêu cầu về phương tiện
Yêu cầu về nhà xưởng, kho chứa

Yêu cầu về nhà xưởng, kho chứa

QCVN 05A : 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HIỂM (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022) Yêu cầu về nhà xưởng, k
Yêu cầu về phương tiện chứ hàng hóa nguy hiểm

Yêu cầu về phương tiện chứ hàng hóa nguy hiểm

PHỤ LỤC III YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG TIỆN CHỨA HÀNG HÓA NGUY HIỂM (Kèm theo Thông tư số     /2020/TT-BCT ngày    tháng    năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) I. YÊU CẦU CHUNG 1. Hàng hóa nguy hiểm p

Tel: 090306 3599