Đóng menu x

An toàn hóa chất

NGUỒN LỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT ĐỘC

NGUỒN LỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT ĐỘC

Căn cứ: Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc. Quy chế này quy định hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc b
Các hóa chất cần kiểm soát đặc biệt khi nhập khẩu

Các hóa chất cần kiểm soát đặc biệt khi nhập khẩu

Các hóa chất nguy hiểm cần kiểm soát khi thực hiện thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu bao gồm: Dinitơ oxit, xyanua và các hợp chất của xyanua, thủy ngân và các hợp chất của thủy ngân. Đây là đề xuất
Có phải khai báo khi nhập khẩu hóa chất hay không?

Có phải khai báo khi nhập khẩu hóa chất hay không?

Nhập khẩu hóa chất có phải khai báo hay không? Căn cứ Điều 27 Nghị định 113/2017/NĐ-CP và Khoản 14 Điều 1 Nghị định 82/2022/NĐ-CP quy định về khai báo hóa chất nhập khẩu như sau: 1. Tổ chức, cá nh
Những loại hóa chất nào cần kiểm soát đặc biệt khi nhập khẩu? Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia là gì?

Những loại hóa chất nào cần kiểm soát đặc biệt khi nhập khẩu? Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia là gì?

Các hóa chất nào cần kiểm soát đặc biệt khi nhập khẩu? Căn cứ tại Điều 27 Nghị định 113/2017/NĐ-CP (được bổ sung bởi điểm b khoản 14 Điều 1 Nghị định 82/2022/NĐ-CP) quy định các hóa chất cần kiểm soá

Tel: 090306 3599