Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về an toàn hóa chất được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn hóa chất do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật hóa chất 2007 và Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015.
BẮT ĐẦU TRẮC NGHIỆM

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Cơ sở cất giữ hoá chất phải lập báo cáo về số lượng hoá chất được bảo quản, địa điểm bảo quản, nhân viên quản lý và các vấn đề có liên quan đến quản lý an toàn hoá chất, gửi Sở quản lý chuyên ngành tại địa phương vào thời gian nào trong năm ?

Khi sử dụng hóa chất ăn mòn cần tuân thủ các quy định nào ?

Hoạt động sơ cứu cho người bị nhiễm độc hóa chất nhằm mục đích gì ?

Người ta phân loại độ độc theo LD50 theo mấy nhóm:

Khi đánh giá các biện pháp giảm thiểu và xử lý chất thải cần xem xét những vấn đề gì ?

Các nguyên tắc cơ bản trong việc kiểm soát hóa chất bao gồm:

Luật Hóa Chất quy định GHS là tên viết tắt của tổ chức nào ?

Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh quy định theo

Có thể phân mặt nạ phòng độc thành:

Những quy định dưới đây được áp dụng cho loại hóa chất có tính chất như thế nào ?
Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599