Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về an toàn hóa chất được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn hóa chất do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật hóa chất 2007 và Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015.
BẮT ĐẦU TRẮC NGHIỆM

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Luật hóa chất quy định Tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất phải đảm bảo duy trì các điều kiện cơ sở vật chất phù hợp với quy mô hoạt động và đặc tính của hoá chất, bao gồm những yếu tố nào ?

Khi lựa chọn quần áo bảo vệ phải dựa trên những yếu tố nào ?

Có thể phân mặt nạ phòng độc thành:

Cơ sở cất giữ hoá chất phải lập báo cáo về số lượng hoá chất được bảo quản, địa điểm bảo quản, nhân viên quản lý và các vấn đề có liên quan đến quản lý an toàn hoá chất, gửi Sở quản lý chuyên ngành tại địa phương vào thời gian nào trong năm ?

Luật Hóa Chất quy định GHS là tên viết tắt của tổ chức nào ?

Các bước sử dụng trong việc lựa chọn hóa chất bao gồm ?

Các điểm cần lưu ý đối với một chương trình kiểm soát hóa chất ?

Độ độc của thuốc được đánh dấu bởi những vạch màu nào của nhãn thuốc ?

Khi bán các hóa chất có tính độc cao cơ sở mua bán hóa chất phải:

Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh quy định theo

Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599