Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về an toàn hóa chất được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn hóa chất do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật hóa chất 2007 và Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015.
BẮT ĐẦU TRẮC NGHIỆM

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Luật hóa chất quy định, trong thời gian bao lâu thì kể từ khi đưa hóa chất mới vào danh mục đăng ký, định kỳ hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất mới phải báo cáo an toàn hóa chất ?

Cơ sở cất giữ hoá chất phải lập báo cáo về số lượng hoá chất được bảo quản, địa điểm bảo quản, nhân viên quản lý và các vấn đề có liên quan đến quản lý an toàn hoá chất, gửi Sở quản lý chuyên ngành tại địa phương vào thời gian nào trong năm ?

Lợi ích của việc kiểm toán giảm thiểu ?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thẩm quyền và trách nhiệm xây dựng danh mục hóa chất độc hại nào ?

Các công việc cần ưu tiên tiến hành khi sơ cứu người lao động bị tổn thương vì hóa chất ?

Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh quy định theo

Cửa hàng bán hóa chất được phép kinh doanh hóa chất nguy hiểm chỉ được:

Bộ Y tế có thẩm quyền và trách nhiệm xây dựng danh mục hóa chất độc hại nào ?

Cơ quan nào có thẩm quyền trong việc đình chỉ tạm thời hoạt động hóa chất nguy hiểm được quy định tại điều 22 Nghị định 68/2005/NĐ-CP ?

Các nguyên tắc cơ bản trong việc kiểm soát hóa chất bao gồm:

Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599