Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về an toàn hóa chất được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn hóa chất do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật hóa chất 2007 và Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015.
BẮT ĐẦU TRẮC NGHIỆM

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Độ độc của thuốc được đánh dấu bởi những vạch màu nào của nhãn thuốc ?

Có thể phân mặt nạ phòng độc thành:

Khi sử dụng hóa chất ăn mòn cần tuân thủ các quy định nào ?

Cơ sở cất giữ hoá chất phải lập báo cáo về số lượng hoá chất được bảo quản, địa điểm bảo quản, nhân viên quản lý và các vấn đề có liên quan đến quản lý an toàn hoá chất, gửi Sở quản lý chuyên ngành tại địa phương vào thời gian nào trong năm ?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thẩm quyền và trách nhiệm xây dựng danh mục hóa chất độc hại nào ?

Các công việc cần ưu tiên tiến hành khi sơ cứu người lao động bị tổn thương vì hóa chất ?

Bộ Y tế có thẩm quyền và trách nhiệm xây dựng danh mục hóa chất độc hại nào ?

Kiểm toán giảm thiểu chất thải là gì ?

Kho bảo quản, thiết bị chứa hóa chất nguy hiểm phải tuân thủ các quy định nào ?

Hoạt động sơ cứu cho người bị nhiễm độc hóa chất nhằm mục đích gì ?

Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599