Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về an toàn hóa chất được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn hóa chất do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật hóa chất 2007 và Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015.
BẮT ĐẦU TRẮC NGHIỆM

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Người ta phân loại độ độc theo LD50 theo mấy nhóm:

Kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hóa chất được quy định trong luật hóa chất bao gồm những nội dung nào ?

Lợi ích của việc kiểm toán giảm thiểu ?

Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh quy định theo

Khi bán hóa chất, người sản xuất phải đảm bảo sản phẩm bán ra phải như thế nào ?

Các nguyên tắc cơ bản trong việc kiểm soát hóa chất bao gồm:

Khi vận chuyển hóa chất nguy hiểm phải tuân theo những quy định như thế nào ?

Cơ sở cất giữ hoá chất phải lập báo cáo về số lượng hoá chất được bảo quản, địa điểm bảo quản, nhân viên quản lý và các vấn đề có liên quan đến quản lý an toàn hoá chất, gửi Sở quản lý chuyên ngành tại địa phương vào thời gian nào trong năm ?

Hoạt động kiểm soát hóa chất bao gồm:

Công tác quản lý an toàn của hóa chất bao gồm những yếu tố nào ?

Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599