Đóng menu x

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về an toàn hóa chất được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn hóa chất do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật hóa chất 2007 và Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015.
BẮT ĐẦU TRẮC NGHIỆM

TRẮC NGHIỆM VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Các điểm cần lưu ý đối với một chương trình kiểm soát hóa chất ?

Độ độc của thuốc được đánh dấu bởi những vạch màu nào của nhãn thuốc ?

Chương trình huấn luyện người lao động trong các trường hợp khẩn cấp bao gồm những vấn đề gì ?

Hoạt động kiểm soát hóa chất bao gồm:

Luật Hóa Chất quy định GHS là tên viết tắt của tổ chức nào ?

Kiểm toán giảm thiểu chất thải là một loại hình của kiểm toán môi trường đã được sử dụng trên thế giới từ thời gian nào ?

Các nguyên tắc cơ bản trong việc kiểm soát hóa chất bao gồm:

Có thể phân mặt nạ phòng độc thành:

MSDS là viết tắt của:

Các công việc cần ưu tiên tiến hành khi sơ cứu người lao động bị tổn thương vì hóa chất ?

Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Bình luận

Tel: 090306 3599