Đóng menu x

ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

1. Tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động là việc phân tích, nhận diện nguy cơ và tác hại của yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc nhằm chủ động phòng, ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cải thiện điều kiện lao động.

Doanh nghiệp bắt buộc phải đánh giá rủi ro khi hoạt động kinh doanh các ngành nghề được quy định tại Điều 8 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH:

 • Khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế;
 • Sản xuất hóa chất, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic;
 • Sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại;
 • Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim;
 • Thi công công trình xây dựng;
 • Đóng và sửa chữa tàu biển;
 • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;
 • Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản;
 • Sản xuất sản phẩm dệt, may, da, giày;
 • Tái chế phế liệu;
 • Vệ sinh môi trường.

Việc đánh giá được thực hiện tại các thời điểm sau:

 • Đánh giá lần đầu khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh;
 • Đánh giá định kỳ trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh ít nhất 01 lần/năm, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Thời Điểm đánh giá định kỳ do người sử dụng lao động quyết định;
 • Đánh giá bổ sung khi thay đổi về nguyên vật liệu, công nghệ, tổ chức sản xuất, khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

2. Quy trình đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Lập kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro an toàn, vệ sinh lao động

Việc lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phải được lấy ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở và dựa trên các căn cứ theo khoản 2 Điều 76 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015:

 • Đánh giá rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; việc kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;
 • Kết quả thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm trước;
 • Nhiệm vụ, phương hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình lao động của năm kế hoạch;
 • Kiến nghị của người lao động, của tổ chức công đoàn và của đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra.

Lưu ý: Các nội dung chủ yếu của việc lập kế hoạch đánh giá cho DN được quy định tại khoản 3 Điều này.

Tiếp đến, khi lập kế hoạch thì DN tiếp tục thực hiện các công việc được quy định tại Điều 4 Thông tư 07:

 • Xác định Mục đích, đối tượng, phạm vi và thời gian thực hiện cho việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Lựa chọn phương pháp nhận diện, phân tích nguy cơ và tác hại các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.
 • Phân công trách nhiệm cho các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất (nếu có) và cá nhân trong cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Dự kiến kinh phí thực hiện.

– Triển khai đánh giá nguy cơ rủi ro an toàn, vệ sinh lao động

Đầu tiên, nhận diện các yếu tố nguy hiểm, có hại trên cơ sở tham khảo các thông tin dưới đây:

 • Phân tích đặc Điểm Điều kiện lao động, quy trình làm việc có liên quan;
 • Kiểm tra thực tế nơi làm việc;
 • Khảo sát người lao động về những yếu tố có thể gây tổn thương, bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe của họ tại nơi làm việc;
 • Xem xét hồ sơ, tài liệu về an toàn, vệ sinh lao động: biên bản Điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động; số liệu quan trắc môi trường lao động; kết quả khám sức khỏe định kỳ; các biên bản tự kiểm tra của doanh nghiệp, biên bản thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động.

Sau đó là phân tích khả năng xuất hiện và hậu quả của việc mất an toàn, vệ sinh lao động phát sinh từ yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại được nhận diện.

– Tổng hợp kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

 • Xếp loại mức độ nghiêm trọng của nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tương ứng với yếu tố nguy hiểm, có hại được nhận diện.
 • Xác định các nguy cơ rủi ro chấp nhận được và các biện pháp giảm thiểu nguy cơ rủi ro đến mức hợp lý.
 • Tổng hợp kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; đề xuất các biện pháp nhằm chủ động phòng, ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện Điều kiện lao động, phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ vào kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro mà DN phải xác định lại nội dung, quyết định hình thức và tổ chức hướng dẫn người lao động thực hiện theo các bước sau:

 • Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc;
 • Áp dụng các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc;
 • Phát hiện và báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm về nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

******

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG – ESE

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 010 140  (Ms.Phụng) – doanphung@ungphosuco.vn 

Bình luận

Tel: 090306 3599