Đóng menu x

DOANH NGHIỆP PHẢI CÓ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

DOANH NGHIỆP PHẢI CÓ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Từ ngày 01/7/2016, Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh (gọi tắt là Cơ sở sản xuất, kinh doanh) phải bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động. Đây là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015.
Theo đó, cơ sở sản xuất, kinh doanh ở đây được phân thành 2 nhóm. Nhóm 1 bao gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề như khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất, sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim, thi công công trình xây dựng, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Nhóm 2 bao gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề còn lại.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc nhóm 1 thực hiện quy định như sau:
– Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 50 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách;
– Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 50 đến dưới 300 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách;
– Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 1.000 người lao động, phải bố trí ít nhất 02 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách;
– Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng sử dụng trên 1.000 người lao động phải thành lập phòng an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 03 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc nhóm 2 thực hiện quy định như sau:
– Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 300 người lao động, phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách;
– Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 1.000 người lao động, phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách;
– Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng sử dụng trên 1.000 người lao động, phải thành lập phòng an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 2 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.
Bên cạnh việc quy định số lượng người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tỷ lệ với quy mô của cơ sở sản xuất, kinh doanh, Nghị định số 39/2016/NĐ-CP cũng quy định điều kiện đối với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, cụ thể:
– Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: (i) Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở; (ii) Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; (iii) Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở; (iv) Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.
– Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật;có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.
(Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh)

Bình luận

Tel: 090306 3599