Đóng menu x

Huấn luyện – Đào tạo

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC | Luật môi trường 2020

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC | Luật môi trường 2020

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ môi trường. Luật số: 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 BẢO VỆ CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG, DI SẢN THIÊN NHI
Danh sách tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm | Phụ Lục VI

Danh sách tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm | Phụ Lục VI

PHỤ LỤC VI DANH SÁCH TẬP HUẤN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM (Kèm theo Thông tư số ……../2020/TT-BCT ngày .... tháng …. năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Tên cơ sở: ……………………………………………………………………………
Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành tập huấn VCHHNH

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành tập huấn VCHHNH

PHỤ LỤC V MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM (Kèm theo Thông tư số    /2020/TT-BCT ngày   tháng   năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Mặt ngoài:
Yêu cầu về cấu tạo bao bì, thùng chứa VCHHNH

Yêu cầu về cấu tạo bao bì, thùng chứa VCHHNH

III. YÊU CẦU VỀ CẤU TẠO BAO BÌ, THÙNG CHỨA 1. Bao bì, thùng chứa có khả năng chứa tối đa là 400 kg hoặc 450 lít a) Thùng tròn bằng thép, nhôm hoặc kim loại khác - Thân, đầu được làm bằng thép tấm
Yêu cầu đóng gói từng loại

Yêu cầu đóng gói từng loại

6. Yêu cầu đóng gói loại P200 a) Đóng gói loại P200 (trừ axetylen và khí đốt hoá lỏng) theo tiêu chuẩn đóng gói TCVN 6714:2000 - Chai chứa khí hóa lỏng (trừ Axetylen và khí đốt hóa lỏng) - Kiểm tra
Yêu cầu về phương tiện chứ hàng hóa nguy hiểm

Yêu cầu về phương tiện chứ hàng hóa nguy hiểm

PHỤ LỤC III YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG TIỆN CHỨA HÀNG HÓA NGUY HIỂM (Kèm theo Thông tư số     /2020/TT-BCT ngày    tháng    năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) I. YÊU CẦU CHUNG 1. Hàng hóa nguy hiểm p
Tổ Chức Thực Hiện Vận Chuyển Hàng Hóa Nguy Hiểm

Tổ Chức Thực Hiện Vận Chuyển Hàng Hóa Nguy Hiểm

TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 13. Tổ chức thực hiện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Sở Công Thương các tỉnh, thành ph
Quy định về tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Quy định về tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

QUY ĐỊNH VỀ TẬP HUẤN Điều 10. Đối tượng, nội dung, hình thức và thời gian tập huấn Đối tượng tập huấn: Người điều khiển phương tiện, thủ kho, người áp tải, người xếp dỡ hàng hóa khi tham gia vận
Danh mục hàng hóa nguy hiểm và danh mục chất nguy hiểm

Danh mục hàng hóa nguy hiểm và danh mục chất nguy hiểm

Danh mục hàng hóa nguy hiểm được quy định trong Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phươn
Thời gian diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Thời gian diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Thời gian diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu được ghi rõ theo điều 45 của Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ngày 14 tháng 01 năm 2013  do Thủ tướng Chính phủ

Tel: 090306 3599