Đóng menu x

Huấn luyện – Đào tạo

Tổ chức bị giải thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được xem xét cấp Giấy chứng nhận sau bao lâu?

Tổ chức bị giải thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được xem xét cấp Giấy chứng nhận sau bao lâu?

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 8 Nghị định 44/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP về Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn l
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC | Luật môi trường 2020

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC | Luật môi trường 2020

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ môi trường. Luật số: 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 BẢO VỆ CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG, DI SẢN THIÊN NHI
Danh sách tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm | Phụ Lục VI

Danh sách tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm | Phụ Lục VI

PHỤ LỤC VI DANH SÁCH TẬP HUẤN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM (Kèm theo Thông tư số ……../2020/TT-BCT ngày .... tháng …. năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Tên cơ sở: ……………………………………………………………………………
Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành tập huấn VCHHNH

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành tập huấn VCHHNH

PHỤ LỤC V MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM (Kèm theo Thông tư số    /2020/TT-BCT ngày   tháng   năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Mặt ngoài:
Nội Dung Phương Án Ứng Cứu Khẩn Cấp | PHỤ LỤC IV

Nội Dung Phương Án Ứng Cứu Khẩn Cấp | PHỤ LỤC IV

PHỤ LỤC IV NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ỨNG CỨU KHẨN CẤP (Kèm theo Thông tư số   /2020/TT-BCT ngày   tháng   năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) I. Thông tin chung 1. Tên tổ chức vận tải: 2.
Yêu cầu về cấu tạo bao bì, thùng chứa VCHHNH

Yêu cầu về cấu tạo bao bì, thùng chứa VCHHNH

III. YÊU CẦU VỀ CẤU TẠO BAO BÌ, THÙNG CHỨA 1. Bao bì, thùng chứa có khả năng chứa tối đa là 400 kg hoặc 450 lít a) Thùng tròn bằng thép, nhôm hoặc kim loại khác - Thân, đầu được làm bằng thép tấm
Yêu cầu đóng gói từng loại

Yêu cầu đóng gói từng loại

6. Yêu cầu đóng gói loại P200 a) Đóng gói loại P200 (trừ axetylen và khí đốt hoá lỏng) theo tiêu chuẩn đóng gói TCVN 6714:2000 - Chai chứa khí hóa lỏng (trừ Axetylen và khí đốt hóa lỏng) - Kiểm tra
Yêu cầu về phương tiện chứ hàng hóa nguy hiểm

Yêu cầu về phương tiện chứ hàng hóa nguy hiểm

PHỤ LỤC III YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG TIỆN CHỨA HÀNG HÓA NGUY HIỂM (Kèm theo Thông tư số     /2020/TT-BCT ngày    tháng    năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) I. YÊU CẦU CHUNG 1. Hàng hóa nguy hiểm p

Tel: 090306 3599