Đóng menu x

NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

Đào tạo Huấn luyện


Đánh Giá Học Viên & Đối Tác

Những đánh giá của bạn là động lực của chúng tôi.

Kênh bảng tin Trong Ngày

các tin tức đặc biệt về môi trường-con người-xã hội sẽ được Trung Tâm cập nhật liên tục

Chia sẻ Kinh nghiệm

Những kinh nghiệm thực tiễn của Trung Tâm

Bộ ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn vãi dầu, hóa chất 10 Jun
Diễn tập ứng phó sự cố hỏa hoạn cấp độ I 06 Jul
Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 07 Jul

0
Học viên ngành dầu khí
0
Khóa học HSE
0
Đánh giá rủi ro an toàn
https://youtu.be/_JX8PKQ2O2khttps://www.youtube.com/watch?v=p9lne9Lo_N8https://www.youtube.com/watch?v=o-SN0E6H1zs

Tel: 090306 3599