Đóng menu x

Tin Tức

Đầu mối tiếp nhận thông tin về sự cố tràn dầu

Đầu mối tiếp nhận thông tin về sự cố tràn dầu

Đầu mối tiếp nhận thông tin về sự cố tràn dầu được ghi rõ theo điều 12 của Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ngày 14 tháng 01 năm 2013  do Thủ tướng Chính
Tổ chức giám sát sự cố tràn dầu

Tổ chức giám sát sự cố tràn dầu

Tổ chức giám sát sự cố tràn dầu được ghi rõ theo điều 11 của Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ngày 14 tháng 01 năm 2013  do Thủ tướng Chính phủ Quyết định
Tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được ghi rõ theo điều 10 của Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ngày 14 tháng 01 năm 2013  do Thủ tướng Ch
Nguồn lực ứng phó sự cố tràn dầu

Nguồn lực ứng phó sự cố tràn dầu

Nguồn lực ứng phó sự cố tràn dầu được ghi rõ theo điều 8 của Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ngày 14 tháng 01 năm 2013  do Thủ tướng Chính phủ Quyết định
Phân loại mức độ sự cố tràn dầu

Phân loại mức độ sự cố tràn dầu

Phân loại mức độ sự cố tràn dầu được ghi rõ theo điều 6 của Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ngày 14 tháng 01 năm 2013  do Thủ tướng Chính phủ Quyết định
Phân cấp ứng phó sự cố tràn dầu

Phân cấp ứng phó sự cố tràn dầu

Phân cấp ứng phó sự cố tràn dầu được ghi rõ theo điều 5 của Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ngày 14 tháng 01 năm 2013  do Thủ tướng Chính phủ Quyết định
Nguyên tắc trong hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

Nguyên tắc trong hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

Nguyên tắc trong hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu được ghi rõ theo điều 4 của Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ngày 14 tháng 01 năm 2013  do Thủ tướng Chí
Sự cố tràn dầu là gì

Sự cố tràn dầu là gì

Sự cố tràn dầu là gì ? Sự cố tràn dầu được ghi rõ theo điều 3 của Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ngày 14 tháng 01 năm 2013  do Thủ tướng Chính phủ Qu
Ý nghĩa của việc thực hiện an toàn và vệ sinh lao động

Ý nghĩa của việc thực hiện an toàn và vệ sinh lao động

Người lao động là đối tượng trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất nên có khả năng chịu các tác động của những yếu tố nguy hiểm, có hại và gây bất lợi cho bản thân. Trường hợp xảy ra tai nạn la
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được quy định cụ thể ở điều 14 của Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ

Tel: 090306 3599