Đóng menu x

YÊU CẦU, NÔI DUNG VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM

YÊU CẦU, NÔI DUNG VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM

Mục III. VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM

Điều 8. Yêu cầu đối với người tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

 1. Người vận chuyển phải cử người áp tải khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm với khối lượng lớn hơn mức quy định tại cột 7 Danh mục.
 2. Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người áp tải, nhân viên xếp dỡ và thủ kho tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Được huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hàng hóa nguy hiểm;
b) Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu của từng ngành nghề theo quy định pháp luật lao động hiện hành;
c) Được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với hàng hóa nguy hiểm vận chuyển theo quy định hiện hành về an toàn vệ sinh lao động;
d) Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ngoài việc đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm a, b, c của khoản này còn phải được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo mẫu tại Phụ lục 6 của Thông tư này.

Điều 9. Nội dung huấn luyện, hình thức và thời gian huấn luyện đối với người tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

 1. Nội dung huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hàng hóa nguy hiểm gồm:
a) Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vận chuyển hàng hóa nguy hiểm;
b) Tính chất nguy hiểm hàng hóa cần vận chuyển; biểu trưng, báo hiệu nguy hiểm trên phương tiện chứa, vận chuyển;
c) Các loại bao bì, thùng chứa hàng hóa nguy hiểm cần vận chuyển; yêu
d) Các biện pháp an toàn trong bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm; các biện pháp, thủ tục cần thực hiện khi xảy ra tai nạn, sự cố trên đường vận chuyển (thông tin gọi cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu tại chỗ; phòng ngừa va đụng, nguồn lửa, sử dụng các phương tiện cứu hộ, khắc phục sự cố cháy, nổ, lan tỏa độc…) đối với hàng hóa nguy hiểm không yêu cầu lập kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp khi vận chuyển;
đ) Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp đối với hàng hóa nguy hiểm có yêu cầu lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp.
 1. Hình thức và thời gian huấn luyện
a) Hình thức huấn luyện:
– Huấn luyện lần đầu.
– Huấn luyện định kỳ: 02 năm.
– Huấn luyện lại: được thực hiện khi có thay đổi hàng hóa nguy hiểm được vận chuyển, khi người lao động nghỉ việc từ sáu tháng trở lên, hoặc khi kiểm tra không đạt yêu cầu.
b) Thời gian huấn luyện :
– Huấn luyện lần đầu: tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
– Huấn luyện định kỳ: bằng một nửa thời gian huấn luyện lần đầu.
– Huấn luyện lại: tối thiểu 12 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
c) Huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm có thể được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định.

Điều 10. Yêu cầu đối với người huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Người huấn luyện phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trong chuyên ngành đó.

Điều 11. Đánh giá kết quả và lưu giữ hồ sơ huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

 1. Cơ sở vận chuyển hàng hóa nguy hiểm hoặc các tổ chức huấn luyện được cơ sở vận chuyển thuê huấn luyện chịu trách nhiệm kiểm tra để đánh giá kết quả huấn luyện.
 2. Quy định về kiểm tra
  a) Nội dung kiểm tra phải phù hợp với nội dung huấn luyện.
  b) Bài kiểm tra đạt yêu cầu phải đạt điểm trung bình trở lên.
 3. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc huấn luyện, cơ sở vận chuyển hoặc tổ chức huấn luyện ban hành quyết định công nhận kết quả huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện vận chuyển.
 4. Hồ sơ huấn luyện kỹ thuật an toàn bao gồm:
a) Tài liệu huấn luyện;
b) Danh sách đối tượng huấn luyện với các thông tin và chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện theo mẫu tại Phụ lục 7.
c) Thông tin về người huấn luyện bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, chuyên ngành được đào tạo, kinh nghiệm công tác;
d) Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn;
đ) Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn theo mẫu tại Phụ lục 8 (đối với trường hợp tổ chức huấn luyện được cơ sở  vận chuyển hàng hóa nguy hiểm thuê huấn luyện).
 1. Cơ sở vận chuyển hàng hóa nguy hiểm có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 4 Điều này và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.
 2. Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm có giá trị trong thời hạn 02 (hai) năm.

Điều 12. Ứng cứu khẩn cấp

 1. Việc vận chuyển hàng công nguy hiểm với khối lượng lớn hơn khối lượng quy định tại cột 7 Danh mục, yêu cầu phải lập phương án ứng cứu khẩn cấp; nội dung phương án ứng cứu khẩn cấp quy định tại Phụ lục 5 Thông tư này.
 2. Trường hợp vận chuyển hàng hóa nguy hiểm không thuộc khoản 1 Điều này, phải có Phiếu an toàn hóa chất trong đó có hướng dẫn xử lý sự cố tràn đổ, rò rỉ hoặc cháy nổ đối với hàng hóa đang vận chuyển. Nội dung Phiếu an toàn hóa chất theo quy định tại Thông tư số 32/2017/TT- BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương về việc quy định cụ thể và hướng dẫn một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
 3. Phương án ứng cứu khẩn cấp hoặc hướng dẫn xử lý sự cố phải được mang theo trong khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và do người điều khiển phương tiện quản lý, cất giữ ở vị trí dễ thấy trên buồng lái phương tiện vận chuyển.
 4. Người điều khiển phương tiện vận chuyển, người áp tải phải hiểu rõ nội dung phương án ứng cứu khẩn cấp hoặc hướng dẫn xử lý sự cố, thực hiện thành thạo các thủ tục ứng cứu và sử dụng thành thạo các trang thiết bị xử lý sự cố cháy, tràn đổ, rò rỉ. Trước mỗi lần vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, người điều khiển phương tiện phải rà soát kiểm tra các trang thiết bị cảnh báo, xử lý sự cố và các thủ tục cần thiết khi xảy ra sự cố.
Định kỳ hàng năm, người vận tải phải tổ chức thực tập xử lý sự cố theo phương án ứng cứu khẩn cấp đã thiết lập.
 1. Trong các trường hợp sự cố, tai nạn, cháy nổ hoặc bị cản trở giao thông, người áp tải và người điều khiển phương tiện phải thực hiện ngay lập tức việc khoanh vùng sự cố, tai nạn, thiết lập cảnh báo ngăn chặn sự tụ tập, xâm nhập khu vực nguy hiểm và loại trừ các khả năng xuất hiện nguồn lửa trong khu vực sự cố, tránh nguy hiểm cho người đang tham gia giao thông; thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân địa phương, người gửi hàng, cơ quan chịu trách nhiệm cứu nạn, cứu hộ và Sở Công Thương tại địa phương nơi xảy ra sự cố; nội dung thông báo tai nạn, sự cố gồm các thông tin sau:
a) Nơi xảy ra tai nạn, sự cố;
b) Tên hàng vận chuyển theo Danh mục hoặc Mã số Liên Hiệp quốc (số UN) của hàng vận chuyển;
c) Khối lượng hàng vận chuyển trước khi xảy ra tai nạn, sự cố;
d) Tình trạng sự cố (cháy, nổ hoặc rò rỉ); tình trạng hư hỏng của phương tiện chứa, tình trạng của phương tiện vận chuyển;
đ) Các thiệt hại tại chỗ (nếu có) về người, tài sản;
e) Các biện pháp xử lý đang thực hiện và các yêu cầu trợ giúp về cấp cứu người bị nạn, phương tiện khắc phục sự cố (chữa cháy, thu gom, chuyển hàng…).

————–

Trung tâm Ứng phó sự cố an toàn môi trường ESE

Văn phòng GD: Phòng A6-Lầu 6, Block A, Tòa nhà văn phòng Sky Center, Số 5B đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms. Hồng Vân)

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Chưa có dữ liệu!

Bình luận

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường