Đóng menu x

Xác định nguy cơ xảy ra sự cố môi trường

sự cố môi trường

Xác định nguy cơ xảy ra sự cố môi trường

Xác định nguy cơ xảy ra sự cố môi trường

Xác định nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong quá trình hoạt động
– Xác định nguy cơ xảy ra các sự cố trong các công đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (tràn, đổ, cháy, nổ, rò rỉ, thiên tai…).
– Xác định nguy cơ xảy ra các sự cố trong các hoạt động xử lý nước thải, xử lý khí thải, quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại (tràn, đổ, cháy, nổ, rò rỉ, thiên tai…).
– Dự báo phạm vi, mức độ ảnh hưởng của từng nguy cơ.

Bình luận

Tel: 090306 3599