Đóng menu x

Xác định nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong quá trình hoạt động

Ứng phó sự cố môi trường

Xác định nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong quá trình hoạt động

Xác định nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong quá trình hoạt động
a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
– Xác định nguy cơ xảy ra các sự cố trong các công đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (tràn, đổ, cháy, nổ, rò rỉ, thiên tai…).
– Xác định nguy cơ xảy ra các sự cố trong các hoạt động xử lý nước thải, xử lý khí thải, quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại (tràn, đổ, cháy, nổ, rò rỉ, thiên tai…).
– Dự báo phạm vi, mức độ ảnh hưởng của từng nguy cơ.
b) Đối với cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung
– Thông tin về các sự cố đã xảy ra tại khu vực hoạt động.
– Xác định nguy cơ xảy ra các sự cố môi trường (tràn, đổ, cháy, nổ, rò rỉ, sự cố do thiên tai…) trong các hoạt động tại hệ thống xử lý nước thải tập trung, khu vực lưu giữ chất thải rắn tạm thời, các kho chứa hàng hóa, hóa chất của các cơ sở trong cụm công nghiệp và các hoạt động trong khu kinh doanh, dịch vụ tập trung.
– Xác định các nguy cơ xảy ra sự cố môi trường có khả năng gây tác động vượt quá ranh giới của cơ sở trong cụm công nghiệp (ví dụ: kho xăng dầu, kho hóa chất, dây chuyền sản xuất hóa chất, xử lý chất thải… của các cơ sở trong cụm công nghiệp và các hoạt động trong khu kinh doanh, dịch vụ tập trung) và công trình hạ tầng của cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung kèm theo sơ đồ vị trí.
– Dự báo phạm vi ảnh hưởng đối với từng nguy cơ.

Bình luận

Tel: 090306 3599