Đóng menu x

Việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính có bao gồm phương thức công nghệ, quy trình sản xuất, dịch vụ ít phát thải nhà kính không?

Việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính có bao gồm phương thức công nghệ, quy trình sản xuất, dịch vụ ít phát thải nhà kính không?

Các bộ quản lý lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp có thuộc đối tượng thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính không?

Các đối tượng thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được quy định tại Điều 5 Nghị định 06/2022/NĐ-CP như sau:

Đối tượng thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

1. Các cơ sở thuộc danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2. Các bộ quản lý lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, quản lý chất thải, các quá trình công nghiệp là các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng.

3. Các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được khuyến khích thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện, hoạt động của mình.

Theo quy định của pháp luật về các đối tượng thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính bao gồm các đối tượng như sau:

– Các cơ sở thuộc danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

– Các bộ quản lý những lĩnh vực về:

+ Năng lượng;

+ Nông nghiệp;

+ Sử dụng đất và lâm nghiệp;

+ Quản lý chất thải;

+ Các quá trình công nghiệp là các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng.

– Các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng quy định thì sẽ được khuyến khích thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện, hoạt động của mình.

Việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính có bao gồm phương thức công nghệ, quy trình sản xuất, dịch vụ ít phát thải nhà kính không?

Những phương thức để giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được quy định tại Điều 7 Nghị định 06/2022/NĐ-CP như sau:

Mục tiêu, lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

6. Phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính bao gồm:

a) Các biện pháp chính sách, quản lý hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;

b) Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực, cấp cơ sở;

c) Công nghệ, quy trình sản xuất, dịch vụ ít phát thải khí nhà kính;

d) Các cơ chế, phương thức hợp tác về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Theo quy định của pháp luật về phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính bao gồm các phương pháp sau:

– Các biện pháp chính sách, quản lý hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;

– Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực, cấp cơ sở;

– Công nghệ, quy trình sản xuất, dịch vụ ít phát thải khí nhà kính;

– Các cơ chế, phương thức hợp tác về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm như thế nào trong giảm nhẹ phát thải khí nhà kính?

Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được quy định tại Điều 9 Nghị định 06/2022/NĐ-CP như sau:

Hệ thống quốc gia đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

1. Việc theo dõi, giám sát tuân thủ các quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được thực hiện thông qua Hệ thống quốc gia đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối của Hệ thống quốc gia đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, có trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ các quy định về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại Điều 10 Nghị định này; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu trực tuyến quốc gia về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

 

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG (ESE)
Số 05B Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM
0938497066 – Ms.Tuyết

Bình luận

Tel: 090306 3599