Đóng menu x

Nhận diện và đánh giá yếu tố nguy hiểm

Nhận diện yếu tố nguy hiểm

Nhận diện và đánh giá yếu tố nguy hiểm

Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường hỗ trợ doanh nghiệp lập và triển khai nhận diện yếu tố nguy hiểm, nhận diện yếu tố có hại, đánh giá yếu tố nguy hiểm, đánh giá yếu tố có hại, kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động vệ sinh lao động. Báo cáo rủi ro an toàn lao động

Hỗ trợ:

Doanh nghiệp cần triển khai đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động sau khi lập Kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động:
1. Nhận diện các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trên cơ sở tham khảo thông tin từ các hoạt động sau đây:

 • Phân tích đặc Điểm Điều kiện lao động, quy trình làm việc có liên quan;
 • Kiểm tra thực tế nơi làm việc;
 • Khảo sát người lao động về những yếu tố có thể gây tổn thương, bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe của họ tại nơi làm việc;
 • Xem xét hồ sơ, tài liệu về an toàn, vệ sinh lao động: biên bản Điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động; số liệu quan trắc môi trường lao động; kết quả khám sức khỏe định kỳ; các biên bản tự kiểm tra của doanh nghiệp, biên bản thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Phân tích khả năng xuất hiện và hậu quả của việc mất an toàn, vệ sinh lao động phát sinh từ yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại được nhận diện.

 • Tổng hợp kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động sau khi lập và triển khai Kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động
 • Xếp loại mức độ nghiêm trọng của nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tương ứng với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại được nhận diện.
 • Xác định các nguy cơ rủi ro chấp nhận được và các biện pháp giảm thiểu nguy cơ rủi ro đến mức hợp lý.
  Tổng hợp kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; đề xuất các biện pháp nhằm chủ động phòng, ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện Điều kiện lao động, phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

* Nguyên tắc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc:

 • Thường xuyên theo dõi, giám sát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc;
 • Phải có người hoặc bộ phận được phân công chịu trách nhiệm về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phải quy định việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đến từng tổ, đội, phân xưởng;
 • Lưu hồ sơ về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại phù hợp quy định
 • Công khai kết quả kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho người lao động được biết;
 • Có quy trình kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm phù hợp qui định;

* Nội dung kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc

 • Nhận diện và đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.
 • Xác định Mục tiêu và các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.
 • Triển khai và đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.

* Nhận diện và đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

 • Phân tích đặc điểm điều kiện lao động, quy trình làm việc có liên quan và kết quả kiểm tra nơi làm việc.
 • Khảo sát người lao động về những yếu tố có thể gây tổn thương, bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe của họ tại nơi làm việc.
 • Trường hợp không nhận diện, đánh giá được đầy đủ, chính xác bằng cảm quan thì phải sử dụng máy, thiết bị phù hợp để đo, kiểm các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động đối với các yếu tố có hại, phòng chống bệnh nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP.

 

* Triển khai và đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

– Người sử dụng lao động hướng dẫn người lao động biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc.

– Người sử dụng lao động phải lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại ít nhất 01 lần/năm; đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, phải được kiểm tra, đánh giá đến cấp tổ, đội, phân xưởng.

– Việc kiểm tra biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc gồm các nội dung sau đây:

 • Tình trạng an toàn, vệ sinh lao động của máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng và nơi làm việc;
 • Sử dụng, bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân; phương tiện phòng cháy, chữa cháy; các loại thuốc thiết yếu, phương tiện sơ cứu, cấp cứu tại chỗ;
 • Quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Kiến thức và khả năng của người lao động trong xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp;
 • Thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động;
 • Thực hiện kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, Điều tra tai nạn lao động.

– Đánh giá hiệu quả biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc gồm các nội dung sau đây:

 • Tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc;
 • Kết quả cải thiện điều kiện lao động.

Mọi chi tiết yêu cầu khác, vui lòng liên hệ về Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường để được tư vấn

Thông tin:
TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG – Tư vấn, đào tạo huấn luyện, diễn tập về an toàn lao động.

160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 0340 | Email: trungtam@ungphosuco.vn 

Tel:  0906999753 (Ms Kiều) – 0908 090 013 (Mr Minh)

Bình luận

Tel: 090306 3599