Đóng menu x

Trách nhiệm bồi thường do sự cố tràn dầu được xác định thế nào? Việc đòi bồi thường của chủ thể bị thiệt hại do ô nhiễm tràn dầu được thực hiện ra sao?

Trách nhiệm bồi thường do sự cố tràn dầu được xác định thế nào? Việc đòi bồi thường của chủ thể bị thiệt hại do ô nhiễm tràn dầu được thực hiện ra sao?

Trách nhiệm bồi thường do sự cố tràn dầu được xác định thế nào?

Căn cứ Điều 33 Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định 12/2021/QĐ-TTg năm 2021 quy định về xác định trách nhiệm bồi thường như sau:

Xác định trách nhiệm bồi thường

1. Chủ cơ sở hoặc chủ tàu gây sự cố tràn dầu phải chịu trách nhiệm bồi thường, chi phí ứng phó và các thiệt hại về kinh tế, tổn thất về môi trường. Bên chịu trách nhiệm bồi thường phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết việc bồi thường thiệt hại.

2. Trường hợp thiệt hại do tràn dầu ảnh hưởng trong phạm vi tỉnh thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì xác định thiệt hại và trách nhiệm bồi thường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu cấp tỉnh, thành phần gồm đại diện một số cơ quan tham mưu giúp tỉnh trong ứng phó, giải quyết hậu quả và khắc phục môi trường.

3. Trường hợp thiệt hại do tràn dầu trên diện rộng ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương liên quan giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu.

4. Trường hợp sự cố tràn dầu đặc biệt nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu.

Việc đòi bồi thường của chủ thể bị thiệt hại do ô nhiễm tràn dầu được thực hiện ra sao?

Theo Điều 34 Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định 12/2021/QĐ-TTg năm 2021 quy định về đòi bồi thường như sau:

Sử dụng ngân sách nhà nước cho các hoạt động ứng phó khẩn cấp

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thanh toán chi phí tham gia ứng phó sự cố tràn dầu cho các tổ chức, cá nhân được huy động, đồng thời yêu cầu Bên chịu trách nhiệm phải bồi thường lại các chi phí đã thanh toán.

2. Việc thanh toán tạm thời chi phí ứng phó sự cố tràn dầu thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa. Tiền bồi thường chi phí ứng phó do Bên chịu trách nhiệm bồi thường chi trả.

3. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu lại được số tiền bồi thường ít hơn số tiền đã thanh toán theo quy định của pháp luật thì ngân sách nhà nước sẽ thanh toán phần bị thiếu còn lại.

4. Trường hợp chưa xác định được đối tượng gây ra sự cố tràn dầu thì ngân sách nhà nước sẽ thanh toán toàn bộ số tiền đã thanh toán cho các hoạt động ứng phó do cơ quan nhà nước huy động.

Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu với thủ tục, quy trình và huấn luyện chi tiết  của Trung tâm Ứng phó sự cố An toàn môi trường ESE. Vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt hơn:

 

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG (ESE)

Số 05B Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 1900 0340 – 028 073002 2200

anhtuyet@ungphosuco.vn (Ms.Tuyết)

Bình luận

Tel: 090306 3599