Đóng menu x

Thời gian ứng phó sự cố tràn dầu

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Thời gian ứng phó sự cố tràn dầu

Thời gian ứng phó sự cố tràn dầu được ghi rõ theo điều 8 của Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ngày 14 tháng 01 năm 2013  do Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. Quyết định 63/2014/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 11 năm 2014.

Điều 8. Xây dựng nguồn lực ứng phó sự cố tràn dầu các cấp

Cơ sở, cảng, dự án phải đầu tư hoặc hợp đồng sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu với các cơ sở có phương tiện, trang thiết bị ứng phó hay với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực ở mức độ tương ứng với khả năng tràn dầu có thể xảy ra trong khu vực thuộc trách nhiệm để huy động kịp thời phương tiện, trang thiết bị, vật tư triển khai hoạt động ứng phó:

  • khi xảy ra sự cố tràn dầu dưới 20 tấn phải triển khai quây chặn dầu trong vòng 1 giờ;
  • Sự cố tràn dầu trên 20 tấn đến dưới 100 tấn triển khai trong vòng 12 giờ;
  • Sự cố tràn dầu trên 100 tấn đến 500 tấn triển khai tiếp cận hiện trường trong vòng 24 giờ.

Sẵn sàng huy động phương tiện, trang thiết bị, vật tư tham gia phối hợp ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Chưa có dữ liệu!

Bình luận

Tel: 090306 3599