Đóng menu x

Thời gian diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Hợp đồng ứng phó sự cố tràn dầu

Thời gian diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Thời gian diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu được ghi rõ theo điều 45 của Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ngày 14 tháng 01 năm 2013  do Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. Quyết định 63/2014/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 11 năm 2014.

Điều 45. Trách nhiệm của cảng, cơ sở, dự án

Định kỳ tối thiểu 6 tháng một lần phải triển khai thực hành huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu tại hiện trường.

Cơ sở phải tập huấn định kỳ tối thiểu 6 tháng và lưu hồ sơ diễn tập có thể bao gồm:

  • Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu
  • Biên bản diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu
  • Hình ảnh, clip và các tài liệu liên quan tới buổi diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu
Chưa có dữ liệu!

Bình luận

Tel: 090306 3599