Đóng menu x

QĐ Công nhận kết quả tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

QĐ Công nhận kết quả tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

PHỤ LỤC VII

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TẬP HUẤN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM
(Kèm theo Thông tư số      /2020/TT-BCT ngày   tháng   năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

………………………… 1
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………………… ………., ngày … tháng … năm …..

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

……………………………….. 2

Căn cứ Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số …/2020/TT-BCT ngày … tháng … năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;

Căn cứ kết quả kiểm tra sau tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của ………………………………….1;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả kiểm tra sau tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cho các học viên theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Thời gian tập huấn từ ngày …. tháng … năm …… đến ngày …… tháng …… năm ……

Điều 3. …………………….3 và các học viên được công nhận kết quả tập huấn có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu VP.

…………………………..2

1 Tên đơn vị tập huấn (Cơ sở vận tải/ cơ sở thuê vận tải hoặc tổ chức huấn luyện)

2 Thủ trưởng đơn vị tập huấn (Cơ sở vận tải/ cơ sở thuê vận tải hoặc tổ chức huấn luyện)

3 Thủ trưởng đơn vị có đối tượng được tập huấn

DANH SÁCH TẬP HUẤN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM

(Kèm theo Quyết định số …… ngày…. tháng…. năm ….. về việc công nhận kết quả tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm)

TT Hvà tên Nam Nữ Ngày sinh Nghề nghiệp Số CMND/Hộ chiếu/ CCCD Đơn vị công tác Hình thức Kết quả Ghi chú
Lần đầu Đnh kỳ Tập huấn li

 

 

 

Bình luận

Tel: 090306 3599