Đóng menu x

Phân nhóm vật liệu cháy theo tính cháy

Phân nhóm vật liệu cháy theo tính cháy

QCVN 06:2021/BXD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

Phân nhóm vật liệu cháy theo tính cháy

Nhóm cháy của vật liệu

Các thông số cháy

Nhiệt độ khí trong ống thoát khói
(ký hiệu T),

ºC

Mức độ hư hỏng làm giảm chiều dài mẫu
(ký hiệu L),

%

Mức độ hư hỏng làm giảm khối lượng mẫu
(ký hiệu m),

%

Khoảng thời gian tự cháy,

s

Ch1 – Cháy yếu

≤ 135

≤ 65

≤ 20

0

Ch2 – Cháy vừa phải

≤ 235

≤ 85

≤ 50

≤ 30

Ch3 – Cháy mạnh vừa

≤ 450

> 85

≤ 50

≤ 300

Ch4 – Cháy mạnh

> 450

> 85

> 50

> 300

CHÚ THÍCH 1: Các thông số th nghiệm được xác định theo tiêu chuẩn Quốc gia hiện hành hoặc tiêu chuẩn tương đương về phương pháp thử tính cháy của vật liệu xây dựng

CHÚ THÍCH 2: Nếu th nghiệm theo ISO 1182, các vật liệu đáp ứng yêu cầu sau cũng được xếp vào nhóm vật liệu cháy yếu:

a) Mức gia tăng nhiệt độ của lò đốt không quá 50 ºC;

b) Khối lượng mẫu bị giảm không quá 50 %,

c) Thời gian kéo dài của ngọn lửa không quá 20 s.

 

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0938 040 020 (Ms.Chi) – 0903 010 140 (Ms.Trâm) 

khanhchi@ungphosuco.vn – ngoctram@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599