Đóng menu x

Nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt có nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt khi phân vùng môi trường không?

Nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt có nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt khi phân vùng môi trường không?

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia như thế nào?

Theo quy định tại Điều 22 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia cụ thể như sau:

(1) Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia là cơ sở để xây dựng quy hoạch, bảo vệ môi trường quốc gia, lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

(2) Nội dung của Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia bao gồm:

– Quan điểm, tầm nhìn và mục tiêu;

– Các nhiệm vụ;

– Các giải pháp thực hiện;

– Chương trình, đề án, dự án trọng điểm;

– Kế hoạch, nguồn lực thực hiện.

(3) Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia được xây dựng cho giai đoạn 10 năm, tầm nhìn 30 năm.

(4) Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia.

Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia như thế nào?

Tại Điều 23 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia cụ thể là:

(1) Căn cứ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch và các căn cứ sau đây:

– Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia trong cùng giai đoạn phát triển;

– Kịch bản biến đổi khí hậu trong cùng giai đoạn phát triển.

(2) Nội dung Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia; việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, thời kỳ Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

(3) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia.

(4) Chính phủ quy định việc xác định phân vùng môi trường trong Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia.

Nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh gồm những gì?

Điều 24 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định:

(1) Nội dung bảo vệ môi trường trông quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh phải phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch.

(2) Chính phủ quy định việc xác định phân vùng môi trường trong quy hoạch tỉnh. Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng; hướng dẫn xây dựng nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh.

(3) Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh xây dựng nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh.

Xác định phân vùng môi trường trong Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 và khoản 1 Điều 23 Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường quy định về xác định phân vùng môi trường trong Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia cụ thể là:

Quy định chung về phân vùng môi trường

(1) Việc phân vùng môi trường theo vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và vùng khác được thực hiện theo tiêu chí về yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường nhằm mục tiêu giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường đến sự sống và phát triển bình thường của con người và sinh vật.

(2) Vùng bảo vệ nghiêm ngặt bao gồm:

– Khu dân cư tập trung ở đô thị bao gồm: nội thành, nội thị của các đô thị đặc biệt, loại I, loại II, loại III theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị;

– Nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước;

– Khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản;

– Khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử – văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa;

– Vùng lõi của di sản thiên nhiên (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

(3) Vùng hạn chế phát thải bao gồm:

– Vùng đệm của các vùng bảo vệ nghiêm ngặt quy định tại khoản 2 Điều này (nếu có);

– Vùng đất ngập nước quan trọng đã được xác định theo quy định của pháp luật;

– Hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước;

– Khu dân cư tập trung là nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị;

– Khu vui chơi giải trí dưới nước theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường khác cần được bảo vệ.

(4) Vùng khác là khu vực còn lại trên địa bàn.

Xác định vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải

(1) Việc xác định vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia được quy định như sau:

– Điều tra, đánh giá tổng quan các khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 22 Nghị định này;

– Định hướng mục tiêu về bảo vệ môi trường đối với các khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 22 Nghị định này;

– Định hướng về vị trí, quy mô, ranh giới của các vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải.

 

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG (ESE)
Số 05B Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM
0938497066 – Ms.Tuyết

Bình luận

Tel: 090306 3599