Đóng menu x

Mẫu Quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở

Mẫu Quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở

(Căn cứ theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016)

Phụ lục V – Mẫu Quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở

TÊN CƠ SỞ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …. /QĐ-ĐTTNLĐ

…………., ngày …. tháng ….. năm …….

QUYT ĐỊNH

V/v thành lập Đoàn Điều tra tai nạn lao động

CHỨC DANH CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Theo đề nghị của …….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đoàn Điều tra tai nạn lao động của1 ……………………………

Gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Họ tên ……………………………, Chức danh ………………….., Trưởng đoàn;

2. Họ tên ……………………………, Chức danh ………………….., Thành viên;

3. ………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Đoàn Điều tra tai nạn lao động có trách nhiệm tiến hành Điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại ……………… hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….

Điều 3. Các Ông, Bà có tên tại Điều 1, các cá nhân có liên quan đến vụ tai nạn lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: VT.

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

__________________

1 Ghi tên cơ sở

 

– – – – – – -***- – – – – – –

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG (ESE)

Địa chỉ: Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

SĐT: 0938822715 (Mr Sang)

Email: thanhsang@ungphosuco.vn / trungtam@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599