Đóng menu x

Mẫu phiếu công tác thực hiện công tác an toàn điện

Mẫu phiếu công tác thực hiện công tác an toàn điện

QCVN 01: 2020/BCT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN

MẪU PHIẾU CÔNG TÁC

TÊN ĐƠN VỊ CẤP PHIẾU
…………………………………….

PHIẾU CÔNG TÁC

Số:…………

 

1. Cấp cho:

1.1. Người lãnh đạo công việc (nếu có): …………………………………………………………………………….

1.2. Người chỉ huy trực tiếp: ……………………………………………………………………………………………..

1.3. Nhân viên đơn vị công tác: (ghi số lượng người)

1.4. Địa điểm công tác: ……………………………………………..(1)…………………………………………………

1.5. Nội dung công tác: ……………………………………………….(2)………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.6. Thời gian theo kế hoạch:

– Bắt đầu công việc: ………giờ ……….phút, ngày………. tháng……….. năm ………………………………..

– Kết thúc công việc: ………giờ …………phút, ngày………. tháng……… năm ……………………………….

1.7. Điều kiện tiến hành công việc (ghi rõ cắt điện một phần hay hoàn toàn thiết bị, đường dây, đoạn đường dây): ……………………………………………………………………………………………………………..

Phiếu công tác cấp ngày … tháng … năm …….

Người cấp phiếu

Họ và tên……………………………………………………………. chức vụ: ……………………………………………

Chữ ký: ………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Thủ tục cho phép công tác

2.1. Những thiết bị, đường dây, đoạn đường dây đã cắt điện: ……………………….(3) …………………

2.2. Đã tiếp đất tại các vị trí: ……………………………………………………..(4)…………………………………..

2.3. Đã làm rào chắn và treo biển báo tại: ………………………………………..(5)…………………………….

2.4. Phạm vi được phép làm việc: ……………………………………………….(6)…………………………………

2.5. Cảnh báo, chỉ dẫn cần thiết: …………………………………………………..(7)………………………………

2.6. Cho phép đơn vị công tác bắt đầu làm việc lúc …giờ … phút, ngày … tháng … năm

Người cho phép

Họ và tên…………………………………………………………… chức vụ: …………………………………………….

Chữ ký: ………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Tiếp nhận nơi làm việc

3.1. Đã kiểm tra những biện pháp an toàn tại hiện trường: ……………………………………………………

3.2. Đã làm thêm các biện pháp an toàn và tiếp đất tại: ……………………………….(9) …………………

Bắt đầu tiến hành công việc lúc …giờ … phút, ngày … tháng … năm ….

Người lãnh đạo công việc (nếu có)

Họ và tên…………………………………………………………….. chức vụ: …………………………………………..

Chữ ký: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Người chỉ huy trực tiếp (ký và ghi họ tên)

Họ và tên…………………………………………………………………. chức vụ: ……………………………………….

Chữ ký: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Người giám sát an toàn điện (ký và ghi họ tên – nếu có):

Họ và tên…………………………………………………………….. chức vụ: ……………………………………………

Chữ ký: ………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Danh sách nhân viên đơn vị công tác (và thay đổi người nếu có)

TT

Họ, tên

Vào vị trí làm việc

Ra khỏi vị trí làm việc

Thời gian (giờ, ngày, tháng)

Ký tên

Thời gian (giờ, ngày, tháng)

Ký tên

           
           
           

5. Cho phép làm việc và kết thúc công tác hàng ngày, di chuyển nơi làm việc:

STT

Địa điểm công tác

Thời gian (giờ, ngày, tháng)

Người chỉ huy trực tiếp (ký hoặc ghi tên)

Người cho phép (ký hoặc ghi tên)

Bắt đầu

Kết thúc

1

         

2

         

3

         

6. Kết thúc công tác:

6.1. Toàn bộ công tác đã kết thúc, dụng cụ đã thu dọn, người, tiếp đất và biện pháp an toàn do đơn vị công tác làm đã rút hết bảo đảm an toàn đóng điện. Người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác trả lại nơi làm việc cho ông (bà)……………………………… chức vụ………………………………. đại diện đơn vị quản lý lúc …….. giờ………. ngày………. tháng…….. năm ………..

Người chỉ huy trực tiếp (ký) ………………………….

Người lãnh đạo công việc (ký – nếu có) …………………………………..

6.2. Đã tiếp nhận và kiểm tra nơi làm việc, phiếu công tác đã khóa lúc … giờ … phút… ngày … tháng … năm …

Người cho phép (ký và ghi họ tên) ……………………………………………………………………………………

Đã kiểm tra hoàn thành phiếu ngày………. tháng………. năm………….

Người cấp phiếu (ký và ghi họ tên) ………………………………………………………….

Ghi chú: Tùy theo tổ chức sản xuất và điều kiện thực tế, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực, sử dụng điện có thể ban hành hướng dẫn chi tiết việc thực hiện phiếu công tác nhưng không trái với quy định của Mẫu phiếu này.

 

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0938 040 020 (Ms.Chi) – 0903 010 140 (Ms.Trâm) 

khanhchi@ungphosuco.vn – ngoctram@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599