Đóng menu x

Mẫu Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất. Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Mẫu Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất. Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Mẫu Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

Cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Theo Quyết định 2544/QĐ-BCT năm 2022 tiết 11.7 tiểu mục 11 Mục A Phần II Thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Bộ Công Thương ban hành Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Công Thương.

Thực hiện thủ tục đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

Theo tiết 11.1 tiểu mục 11 Mục A Phần II Thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định 2544/QĐ-BCT năm 2022 như sau:

Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

11.1. Trình tự thực hiện

– Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất lập 01 bộ hồ sơ gửi Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) thẩm định qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thẩm định thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

– Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm định Kế hoạch. Thẩm định Kế hoạch được thực hiện thông qua Hội đồng thẩm định theo quy định.

– Trường hợp Kế hoạch không được thông qua, tổ chức cá nhân có trách nhiệm xây dựng lại Kế hoạch. Hồ sơ, thủ tục thẩm định thực hiện như đối với tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ lần đầu.

– Trường hợp Kế hoạch được thông qua hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu nêu tại Biên bản thẩm định và gửi văn bản giải trình, 01 bản điện tử và 07 bản in Kế hoạch đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định cho Bộ Công Thương (Cục Hóa chất).

– Sau khi nhận được báo cáo của tổ chức, cá nhân, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt Kế hoạch, trường hợp không phê duyệt Kế hoạch, phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt, cơ quan thẩm định chứng thực vào trang phụ bìa của bản Kế hoạch và gửi Quyết định phê duyệt kèm theo Kế hoạch cho tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương thực hiện dự án bao gồm: Cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh; cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh; cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trong trường hợp địa điểm thực hiện dự án nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

******

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG – ESE

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 010 140  (Ms.Phụng) – doanphung@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599