Đóng menu x

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành tập huấn VCHHNH

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành tập huấn VCHHNH

PHỤ LỤC V

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM
(Kèm theo Thông tư s    /2020/TT-BCT ngày   tháng   năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Mặt ngoài: Kích thước: 190 mm x 130 mm

(1) ……………………………….

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM

 

(1) Tên đơn vị tổ chức tập huấn (cơ sở vận tải/ cơ sở thuê vận tải hoặc tổ chức huấn luyện)

Mặt trong: Kích thước: 190 mm x 130 mm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM

Họ và tên: ………………..

Nam/Nữ: ………………….

Ngày sinh: ……………….

CMND/CCCD/ hộ chiếu số: ………………………………

Nghề nghiệp: ……………..

Đơn vị công tác: …………………………………………….

……………………………………………………………

 

Số: ……………..

Giấy chứng nhận này có giá trị 02 năm

Từ ngày…tháng…năm… đến ngày…tháng … năm…

Đã hoàn thành lớp tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm: …………. (1) cho ………..(2) do (3) …………….. tổ chức từ ngày: …….. đến ngày: ………… và kiểm tra đạt yêu cầu.

 

…. ngày… .tháng….năm…….

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tập huấn 3

(Ký tên đóng dấu)

 

 

(1) Tên hàng hóa nguy hiểm
(2) Đối tượng tập huấn: người tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (người điều khiển phương tiện/ thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hóa)
(3) Tên đơn vị tập huấn (cơ sở vận chuyển/ cơ sở thuê vận chuyển hoặc tổ chức huấn luyện)

 

Bình luận

Tel: 090306 3599