Đóng menu x

Hướng dẫn lập Kế hoạch Ứng phó sự cố Môi trường

Hướng dẫn lập Kế hoạch Ứng phó sự cố Môi trường

Ứng phó sự cố Môi trường hiện nay đang là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp bách. Hiện trạng xuống cấp từ môi trường bắt buộc các chủ doanh nghiệp phải nhận diện các mối rủi ro và lập kế hoạch ứng phó sự cố phù hợp. 

Cisco redesigned the CCNA 300-206 item pool program 300-206 item pool 300-206 item pool in 2013 70-347 test material to offer the certification in various 70-347 test material subspecialties 300-206 item pool related 400-051 certification exam to networking. 70-347 test material 300-206 item pool For example, the CCNA Cloud certification focuses on 70-347 test material the skills required 70-347 test material 300-206 item pool for 400-051 certification exam 400-051 certification exam cloud networking, while the CCNA Wireless certification validates an individual’s competence in wireless 400-051 certification exam local 300-206 item pool 300-206 item pool area networks (WLANs). CCNA certificates are available in the following 300-206 item pool 400-051 certification exam ten areas: cloud, collaboration, cybersecurity operations, data 400-051 certification exam center, design, industrial/IoT, 300-206 item pool routing and switching, security, service 400-051 certification exam provider 400-051 certification exam 70-347 test material 400-051 certification exam 70-347 test material 400-051 certification exam and wireless. The CCNA routing and 300-206 item pool 70-347 test material switching category is the most similar 70-347 test material to the pre-2013 CCNA program. A CCNA 70-347 test material routing and switching certification covers the fundamentals 400-051 certification exam 400-051 certification exam 70-347 test material of enterprise networking, including LAN 400-051 certification exam switching, IP 70-347 test material 400-051 certification exam addressing, 300-206 item pool 400-051 certification exam routing, 400-051 certification exam subnetting 70-347 test material and more. It assesses an 70-347 test material individual’s ability to deploy, configure, manage and troubleshoot enterprise 70-347 test material networks. In 2016, Cisco 70-347 test material updated the CCNA 300-206 item pool routing 300-206 item pool and switching 300-206 item pool certification to place 300-206 item pool more emphasis on software-defined networking (SDN), network-based analytics and network functions virtualization (NFV).

Kế hoạch Ứng phó sự cố Môi trường đã được đưa vào Luật bảo vệ Môi trường 2005, Khoản 1, Điều 86. Sau đó tiếp tục được sửa đổi trong Khoản 1, Điều 108, Mục 3, Luật bảo vệ Môi trường 2014. Cụ thể được quy định như sau:
Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải có nguy cơ gây ra sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

  1. Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường;
  2. Lắp đặt thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường;
  3. Đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường;
  4. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, áp dụng biện pháp an toàn theo quy định của pháp luật;
  5. Có biện pháp loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố môi trường khi phát hiện có dấu hiệu sự cố môi trường.

Theo điều khoản trên, nếu chủ doanh nghiệp nhận diện mối nguy có ảnh hưởng xấu đến môi trường thì cần phải lập kế hoạch ứng phó sự cố môi trường phù hợp. Kế hoạch bao gồm những phần tổng quan như sau:

  1. Khái quát chung về dự án
  2. Đánh giá nguồn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố của đơn vị
  3. Phương án hoạt động nhằm phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường
  4. Kế hoạch đào tạo, diễn tập, cập nhật hồ sơ lưu trữ

Hiện nay chưa có quy định hướng dẫn chi tiết việc lập Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường. Doanh nghiệp có thể liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh/thành phố để được hướng dẫn việc lập Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường (tùy thuộc vào quy mô, loại hình Nhà máy).

Bên cạnh đó, có thể tham gia tập huấn tại Khóa học Ứng phó sự cố môi trường của Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường. Vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt hơn.

Bình luận

Tel: 090306 3599