Đóng menu x

Chương trình tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chất thải, kiểm toán môi trường khu công nghiệp

Chương trình tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chất thải, kiểm toán môi trường khu công nghiệp

Đang cập nhật

Chương trình tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chất thải, kiểm toán môi trường khu công nghiệp

( Ban hành kèm theo Quyết định số GD – ĐTBDCB ngày tháng năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo , bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường )

I . ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

 • Công chức làm công tác quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương .
 • Ban quản lý các khu công nghiệp , cán bộ quản lý môi trường khu công nghiệp , cán bộ phụ trách công tác giám sát quản lý việc tuân thủ các quy định về môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất , kinh doanh , dịch vụ trong khu công nghiệp.
 • Các tổ chức , cá nhân có nhu cầu liên quan đến hoạt động kiểm toán chất thải , kiểm toán môi trường khu công nghiệp.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG :

2.1. Mục tiêu chung :

Bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm toán chất thải , kiểm toán môi trường khu công nghiệp nhằm nâng cao trình độ , năng lực , kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thực hiện công việc .

2.2. Mục tiêu cụ thể :
a) Về kiến thức :
 • Cung cấp , cập nhật , bổ sung những kiến thức cần thiết và quan trọng về nghiệp vụ kiểm toán chất thải , kiểm toán môi trường khu công nghiệp .
b) Về kỹ năng :

Cung cấp các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công việc. Các nhóm kỹ năng chính được bồi dưỡng bao gồm :

 •  Kỹ năng về thực hiện quy trình kiểm toán ;
 •  Kỹ năng sử dụng các công cụ và kỹ thuật thực hiện kiểm toán.
c) Về nhận thức , thái độ :
 • Nhận thức rõ vị trí , chức năng , nhiệm vụ , từ đó nâng cao tinh thần , trách nhiệm và có phẩm chất đạo đức , hành vi , thái độ làm việc phù hợp trong hoạt động nghề nghiệp .
 • Thực hiện tốt nhiệm vụ , đảm bảo năng suất , chất lượng , hiệu quả , thời gian theo quy định.
 • Chủ động , sáng tạo để hoàn thành tốt công việc .
 • Nâng cao vai trò của doanh nghiệp và cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường , giảm thiểu phát thải ra môi trường .

III . CHỨNG CHỈ / CHỨNG NHẬN :

Sau khi kết thúc Chương trình bồi dưỡng và đáp ứng các điều kiện về đánh giá việc học tập , học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng .

IV . NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG :

                4.1. Khối lượng kiến thức :
 • Thời gian học lý thuyết : 12 tiết
 • Thời gian thực hành , thảo luận : 12 tiết
 • Khai giảng , bế giảng

V. YÊU CẦU VỚI VIỆC BIÊN SOẠN GIẢNG DẠY , TÀI LIỆU , HỌC TẬP :

5.1. Yêu cầu về việc biên soạn tài liệu , bài giảng :
 • Tài liệu , bài giảng được biên soạn khoa học , nội dung chuyên đề , bảo cáo phù hợp chuyên môn ; bảo đảm không trùng lặp với chương trình bồi dưỡng khác . Các chuyên đề được bố cục logic , hài hòa về mặt kiến thức , hài hòa về mặt kiến thức và thời lượng , đáp ứng yêu cầu thực tiễn .
 • Nội dung tài liệu phải đảm bảo kết hợp giữa lý thuyết với thực tiễn , kiến thức , kinh nghiệm và kỹ năng thực hành.
 • Các chuyên đề , bảo cáo phải thiết thực , phù hợp với trình độ của người học để sau khi học xong học viên có thể vận dụng vào công việc được giao .
5.2. Yêu cầu về việc giảng dạy :
5.2.1. Yêu cầu với báo cáo viên giảng viên :
 • Giảng viên / báo cáo viên tham gia giảng dạy các chuyên đề của Chương trình này , bao gồm: các báo cáo viên là lãnh đạo , nguyên lãnh đạo Vụ Quản lý chất lượng môi trường , Vụ Quản lý chất thải thuộc Tổng cục Môi trường . Bộ Tài nguyên và Môi trường , chuyên gia , trong và ngoài nước về lĩnh vực kiểm toán môi trường , các giảng viên trong các cơ sở đào tạo đại học , học viện có khả năng đánh giá một cách hệ thống . lập tài liệu định kỳ và theo đối tượng để xác định công tác tổ chức , quản lý và công cụ về môi trường đạt kết quả như thế nào nhằm đảm bảo an toàn về môi trường .
 • Giảng viên / báo cáo viên phải là người có trình độ chuyên môn , kinh nghiệm trong công tác đào tạo , am hiểu về lĩnh vực kiểm toán môi trường , nắm vững hai loại hình kiểm toán môi trường phổ biến trên thế giới : Kiểm toán sự tuân thủ ( Compliance audit ) và Kiểm toán hệ thống quản lý ( Management system audit ) , đồng thời có khả năng truyền đạt kiến thức , kỹ năng.
 • Giảng viên / báo cáo viên tham gia giảng dạy cần đầu tư nghiên cứu tài liệu , thường xuyên cập nhật văn bản mới , kiến thức mới , các bài tập tình huống điển hình trong thực tiễn để trang bị cho học viên những kiến thức , kỹ năng cơ bản , thiết thực , sát với nhiệm vụ và vị trí việc làm của học viên đảm bảo giảng dạy có chất lượng .
 • Trong các phần thảo luận trên lớp , giảng viên đóng vai trò hướng dẫn , gợi ý , phát triển khả năng giải quyết vấn đề của học viên ; định hướng và kiểm soát để nội dung thảo luận không rời mục tiêu học tập đã được xác định .
5.2.2. Yêu cầu đối với việc dạy và học :
 • Việc giảng dạy phải được thực hiện theo phương pháp tích cực , lấy người học làm trung tâm , Giảng viên truyền đạt đảm bảo về kiến thức , chú trọng đặt các câu hỏi gợi mở cho học viên phát biểu , đưa ra những tình huống để học viên thảo luận ; biết cách đúc kết vấn đề , phát triển khả năng tư duy và phát huy kinh nghiệm thực tiễn của học viên để phát triển bài giảng .
 • Tăng cường thực hành kỹ năng và giải quyết tình huống để học viên củng trao đổi và thảo luận trên lớp .
5.2.3. Yêu cầu với học viên tham dự khóa học :
 • Nắm bắt được nội dung của Chương trình để nâng cao năng lực chuyên môn , nghiệp vụ , hoạt động nghề nghiệp , thực hiện tốt các nhiệm vụ .
 • Học viên phải tích cực nghiên cứu , thảo luận bài tập tình huống theo yêu cầu của giảng viên , báo cáo viên .
 • Tham dự đầy đủ các buổi học .

VI. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10 / 2017 / TT – BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ , công chức , viên chức .

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Đơn vị tổ chức phối hợp với Vụ Quản lý chất lượng môi trường , Vụ Quản lý chất thải thuộc Tổng cục Môi trường , Bộ Tài nguyên và Môi trường , các trường đại học giảng dạy chuyên ngành môi trường , Ban Quản lý các khu công nghiệp , các doanh nghiệp sản xuất , dịch vụ hoạt động trong khu công nghiệp .

VIII. HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 1

Tổng quan về kiểm toán môi trường

1 . Lịch sử hình thành kiểm toán môi trường trên thế giới và ở Việt Nam ;

2 . Hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến kiểm toán môi trường .

3 . Nội dung , đối tượng , mục tiêu . ý nghĩa và lợi ích của kiểm toán :

4 . Phương pháp kiểm toán môi trường ;

Chuyên đề 2

Quy trình thực hiện kiểm toán

1. Quy trình kiểm toán môi trường nói chung

1.1. Những hoạt động trước kiểm toán

1.2. Giai đoạn kiểm toán chinh

1.3. Giai đoạn sau kiểm toán

2. Quy trình kiểm toán chất thải nói riêng

2.1. Khái niệm :

2.2. Quy trình kiểm toán chất thải

2.3. Áp dụng kiểm toán chất thải trong khu công nghiệp

3. Trình tự xây dựng bảo cáo kiểm toán

4. Một số ví dụ điển hình về kiểm toán môi trường , kiểm toán chất thải trong khu công nghiệp

Chuyên đề 3

Công cụ và kỹ thuật thực hiện kiểm toán

1. Công cụ kiểm toán môi trường

1.1. Bàn kiểm kê

1.2. Ban điều tra

1.3. Hình ảnh

1.4. Máy tính và các phần mềm hỗ trợ

2 . Phương pháp và kỹ thuật kiểm toán

2.1. Một số phương pháp kiểm toán

2.2. Kỹ thuật kiểm toán

Thực hành / Thảo luận

Làm bài tập nhóm ; Giải quyết các tình huống ; Giải đáp thắc mắc : Trao đổi , thảo luận , chia sẻ kinh nghiệm .

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trung tâm Ứng phó sự cố an toàn môi trường ESE
Văn phòng GD: Phòng A6-Lầu 6, Block A, Tòa nhà văn phòng Sky Center, Số 5B đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms. Hồng Vân)
Email: trungtam@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường