Đóng menu x

Chương trình tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý chất thải, chất thải nguy hại tại các khu công nghiệp

Chương trình tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý chất thải, chất thải nguy hại tại các khu công nghiệp

Đang cập nhật

Chương trình tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý chất thải, chất thải nguy hại tại các khu công nghiệp.

( Ban hành kèm theo Quyết định số ….QĐ – ĐTBDCB ngày …..tháng…. năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo , bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường )

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG :

 • Công chức của làm công tác thanh tra , kiểm tra , giám sát về công tác bảo vệ môi trường ; quản lý chất thải , chất thải nguy hại từ Trung ương đến địa phương .
 • Ban Quản lý các khu công nghiệp , cán bộ viên chức làm công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp , các doanh nghiệp sản xuất , kinh doanh , dịch vụ trong khu công nghiệp .
 • Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu .

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG :

1 . Mục tiêu chung :
 • Trang bị , cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý chất thải , chất thải nguy hại tại các khu công nghiệp cho các cán bộ quản lý tại các khu công nghiệp .
2 . Mục tiêu cụ thể : 
 • Trang bị và cập nhật cho các cán bộ quản lý tại khu công nghiệp những kiến thức chung về chất thải , chất thải nguy hại ;
 • Bồi dưỡng , cập nhật , bổ sung các kiến thức về yêu cầu quản lý chất thải , chất thải , chất thải nguy hại tại các khu công nghiệp , khu chế xuất , các cơ sở sản xuất và dự án đầu tư ;
 • Bồi dưỡng , cập nhật , bổ sung hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến quản lý chất thải , chất thải nguy hại .
 • Nâng cao vai trò của doanh nghiệp và cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường , giảm thiểu phát thải ra môi trường .

III. CHỨNG CHỈ , CHỨNG NHẬN :

 • Sau khi kết thúc Chương trình bồi dưỡng và đáp ứng các điều kiện về đánh giá việc học tập , học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng .

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG :

      4.1 Khối lượng kiến thức :
  •  Thời gian học lý thuyết : 12 tiết
  •  Thời gian thực hành , thảo luận : 12 tiết
  •  Khai giảng , bế giảng

V. YÊU CẦU VỚI VIỆC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU, GIẢNG DẠY :

5.1. Yêu cầu về việc biên soạn tài liệu , bài giảng :
 •  Tập trung vào trang bị , cập nhật những kiến thức , kỹ năng cơ bản phù hợp với đối tượng làm công tác quản lý chất thải , chất thải nguy hại tại các khu công nghiệp .
 •  Các chuyên đề được bố cục logic , hài hòa về mặt kiến thức và thời lượng .
 •  Các chuyên đề cần có câu hỏi thảo luận gợi mở vấn đề nghiên cứu phù hợp thực tế .
5.2. Yêu cầu về việc giảng dạy :
5.2.1. Yêu cầu với báo cáo viên giảng viên :
 •  Giảng viên / bảo cáo viên tham gia giảng dạy các chuyên đề của Chương trình này , bao gồm : giảng viên , báo cáo viên là lãnh đạo quản lý đương nhiệm của các đơn vị : Cục Bảo vệ Môi trường miền Bắc , Cục Bảo vệ Môi trường miền Trung , Cục Bảo vệ Môi trường miền Nam , Vụ Quản lý chất lượng môi trường , Vụ Quản lý chất thải thuộc Tổng cục Môi trường , Bộ Tài nguyên và Môi trường , các chuyên gia hàng đầu trong trong và ngoài nước về lĩnh vực quản lý chất thải , chất thải nguy hại , đặc biệt có kinh nghiệm chuyên sâu đối với quản lý chất thải ; giảng viên trong các cơ sở đào tạo đại học , các học viện .
 •  Giảng viên / bảo cáo viên phải là người có trình độ chuyên môn , kinh nghiệm trong công tác đào tạo , am hiểu về lĩnh vực quản lý chất thải , chất thải nguy hại , đồng thời có khả năng truyền đạt kiến thức , kỹ năng .
 •  Giảng viên báo cáo viên tham gia giảng dạy cần đầu tư nghiên cứu tài liệu , thường xuyên cập nhật văn bản mới , kiến thức mới , các bài tập tình huống điện hinh trong thực tiễn để trang bị cho học viên những kiến thức , kỹ năng cơ bản , thiết thực , sát với nhiệm vụ và vị trí việc làm của học viên đảm bảo giảng dạy có chất lượng .
 •  Trong các phần thảo luận trên lớp , giảng viên / báo cáo viên đóng vai trò hướng dẫn , gợi ý , phát triển khả năng giải quyết vấn đề của học viên , định hướng và kiểm soát đề nội dung thảo luận không rời mục tiêu học tập đã được xác định.
5.2.2. Yêu cầu đối với việc dạy và học :
 •  Việc giảng dạy phải được thực hiện theo phương pháp tích cực , lấy người học làm trung tâm . Giảng viên / báo cáo viên truyền đạt đảm bảo về kiến thức , chủ trọng đặt các câu hỏi gợi mở cho học viên phát biểu , đưa ra những tình huống để học viên thảo luận.
 •  Tăng cường thực hành kỹ năng và giải quyết tình huống để học viên cùng trao đổi và thảo luận trên lớp .
5.2.3. Yêu cầu với học viên tham dự khóa học :
 •  Nắm chắc nội dung của Chương trình nhằm nâng cao năng lực chuyên môn , nghiệp vụ , hoạt động nghề nghiệp , thực hiện tốt các nhiệm vụ .
 •  Học viên phải tích cực nghiên cứu , thảo luận bài tập tình huống theo yêu cầu của giảng viên , báo cáo viên .
 •  Tham dự đầy đủ các buổi học .

VI. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC :

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10 / 2017 / TT – BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cản bộ , công chức , viên chức .

VII. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP :

Cục Bảo vệ Môi trường miền Bắc , Cục Bảo vệ Môi trường miền Trung , Cục Bảo vệ Môi trường miền Nam , Vụ Quản lý chất lượng môi trường , Vụ Quản lý chất thải thuộc Tổng cục Môi trường . Bộ Tài nguyên và Môi trường , Sở Tài nguyên và Môi trưởng các tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương , phòng tài nguyên và môi trưởng các huyện / thị ; Ban Quản lý các khu công nghiệp , các doanh nghiệp sản xuất , dịch vụ .

VIII. HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ :

Chuyên đề 1

Tổng quan về quản lý chất thải , chất thải nguy hại ; các quy định hiện hành và đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải , chất thải nguy hại

1. Tổng quan hệ thống chính sách pháp luật về quản lý chất thải ( chất thải rắn sinh hoạt , chất thải rắn công nghiệp thông thường ) và chất thải nguy hại .

2. Các nội dung cơ bản của văn bản hợp nhất các Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu số 09 / VBHN – BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các văn bản liên quan ;

3. Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải ( chất thải rắn sinh hoạt , chất thải rắn công nghiệp thông thường ) và chất thải nguy hại .

Chuyên đề 2

Quy trình quản lý chất thải và chất thải nguy hại ; Kiểm soát một số loại chất thải độc thủ tại các khu công nghiệp

1. Quy trình quản lý chất thải ( chất thải rắn sinh hoạt , chất thải rắn công nghiệp thông thường ) và chất thải nguy hại tại các khu công nghiệp .

2. Hướng dẫn phân định , áp mã , phân loại và lưu giữ chất thải nguy hại ; Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và trách nhiệm của chủ nguồn thải .

3. Hướng dẫn quy trình thu gom vận chuyên chất thải nguy hại và điều kiện cấp phép , cấp lại và gia hạn giấy phép xử lý chất thải nguy hại .

4. Quy định về thực hiện quan trắc môi trường định kỳ của cơ sở sản xuất . kinh doanh , dịch vụ và khu công nghiệp .

5. Một số tình huống trao đổi và thảo luận.

Thực hành / Thảo luận Làm bài tập nhóm ;

Giải quyết các tình huống ; Giải đáp thắc mắc ; Trao đổi , thảo luận , chia sẻ kinh nghiệm

Nguồn : “http://innet.gov.vn/”

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)

ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn

 

Bình luận

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường