Đóng menu x

Chương trình tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường

Chương trình tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường

Đang cập nhật

Chương trình tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường

( Ban hành kèm theo Quyết định số IQĐ – ĐTBDCB ngày tháng năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo , bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường )

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG :

 • Cán bộ , viên chức và người lao động đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc các bộ / sở ngành , các trường đại học , viện nghiên cứu tham gia vào công tác lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược , đánh giá tác động môi trường , kế hoạch bảo vệ môi trường .
 • Ban Quản lý các khu công nghiệp , cán bộ làm công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp ; các doanh nghiệp sản xuất , kinh doanh , dịch vụ trong khu công nghiệp .
 • Các đơn vị , tổ chức và cá nhân có nhu cầu .

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG :

2.1. Mục tiêu chung :
 • Bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược , đánh giá tác động môi trường , kế hoạch bảo vệ môi trường nhằm nâng cao trình độ , năng lực , kỹ năng nghề nghiệp , đáp ứng yêu cầu thực tiễn .
2.2. Mục tiêu cụ thể :
a) Về kiến thức :

Cung cấp , cập nhật , bổ sung những kiến thức cần thiết và quan trọng về nghiệp vụ tư vấn lập báo cáo đảnh giả môi trường chiến lược , đánh giá tác động môi trường , kế hoạch bảo vệ môi trường.

b) Về kỹ năng :

Cung cấp các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn thực thi công việc . Các nhóm kỹ năng chính được bồi dưỡng :

 • Kỹ năng lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.
 • Kỹ năng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Kỹ năng lập kế hoạch bảo vệ môi trường .
c) Về nhận thức , thái độ :
 • Nhận thức rõ vị trí , chức năng , nhiệm vụ , từ đó nâng cao tinh thần , trách nhiệm và có phẩm chất đạo đức , hành vi , thái độ làm việc phù hợp trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Thực hiện tốt nhiệm vụ , đảm bảo năng suất , chất lượng , hiệu quả , thời gian theo quy định .
 • Chủ động , sáng tạo để hoàn thành tốt công việc.
 • Nâng cao vai trò của doanh nghiệp và cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường, hạn chế phát thải ra môi trường.

III. CHỨNG CHỈ / CHỨNG NHẬN :

Sau khi kết thúc Chương trình bồi dưỡng và đáp ứng các điều kiện về đánh giá việc học tập , học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỎI DƯỠNG :

4.1 Khối lượng kiến thức :
 • Thời gian học lý thuyết : 10 tiết
 • Thời gian thực hành , thảo luận : 14 tiết
 • Khai giảng , bế giảng
4.2 Nội dung chương trình :

 V. YÊU CẦU VỚI VIỆC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU , GIẢNG DẠY :

5.1. Yêu cầu về việc biên soạn tài liệu , bài giảng :
 • Tài liệu , bài giảng được biên soạn khoa học , nội dung chuyên đề , báo cáo phù hợp chuyên môn , bảo đảm không trùng lặp với chương trình bồi dưỡng khác . Các chuyên để được bố cục logic , hài hòa về mặt kiến thức , hài hòa về mặt kiến thức và thời lượng , đáp ứng yêu cầu thực tiễn .
 • Nội dung tài liệu phải đảm bảo kết hợp giữa lý thuyết với thực tiễn , kiến thức , kinh nghiệm và kỹ năng thực hành .
 • Các chuyên đề , báo cáo phải thiết thực , phù hợp với trình độ của người học để sau khi học xong học viên có thể vận dụng vào công việc được giao .
5.2. Yêu cầu về việc giảng dạy :
5.2.1. Yêu cầu với báo cáo viên giảng viên :
 • Giảng viên / báo cáo viên tham gia giảng dạy các chuyên đề của Chương trình này , bao gồm : giảng viên , báo cáo viên là lãnh đạo đương nhiệm và nguyên lãnh đạo Vụ Thẩm định và mảnh giá tác động Môi trường , Tổng cục Môi trường ; bảo cáo viên giàu kinh nghiệm của các đơn vị liên quan đến lĩnh vực trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường , các chuyên gia hàng đầu trong trong và ngoài nước về lĩnh vực thẩm định và đánh giá tác động môi trường , mỗi trường xã hội , giàu kinh nghiệm trong trong lĩnh vực tư vấn môi trường , giảng viên trong các cơ sở đào tạo đại học , học viện .
 • Giảng viên báo cáo viên phải là người có trình độ chuyên môn , kinh nghiệm trong công tác đào tạo , am hiểu về ngành tài nguyên và môi trường , đồng thời có khả năng truyền đạt kiến thức , kỹ năng .
 • Giảng viên / báo cáo viên tham gia giảng dạy cấn đầu tư nghiên cứu tài  liệu , thường xuyên cập nhật văn bản mới , kiến thức mới , các bài tập tình huống điển hình trong thực tiễn để trang bị cho học viên những kiến thức , kỹ năng cơ bản , thiết thực , sát với nhiệm vụ và vị trí việc làm của học viên đảm bảo giảng dạy có chất lượng .
 • Trong các phần thảo luận trên lớp , giảng viên / báo cáo viên đóng vai trò hướng dẫn , gợi ý , phát triển khả năng giải quyết vấn đề của học viên ; định hưởng và kiểm soát để nội dung thảo luận không rời mục tiêu học tập đã được xác định .
5.2.2. Yêu cầu đối với việc dạy và học :
 • Việc giảng dạy phải được thực hiện theo phương pháp tích cực , lấy người học làm trung tâm . Giảng viên / báo cáo viên truyền đạt đảm bảo về kiến thức , chú trọng đặt các câu hỏi gợi mở cho học viên phát biểu , đưa ra những tinh huống để học viên thảo luận.
 • Tăng cường thực hành kỹ năng và giải quyết tình huống để học viên cùng trao đổi và thảo luận trên lớp .
5.2.3. Yêu cầu với học viên tham dự khóa học :
 • Nắm được nội dung của Chương trình để nâng cao năng lực chuyên môn , nghiệp vụ , hoạt động nghề nghiệp , thực hiện tốt các nhiệm vụ .
 • Học viên phải tích cực nghiên cứu , thảo luận bài tập tình huống theo yêu cầu của giảng viên , báo cáo viên .
 • Tham dự đầy đủ các buổi học .

VI. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC :

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10 / 2017 / TT – BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ , công chức , viên chức .

VII. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP  :

Vụ Thẩm định và Đánh giá Tác động Môi trường thuộc Tổng cục Môi trường ; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh / thành phố trực thuộc Trung tướng : phòng tài nguyên và môi trường các huyện / thị ; Ban Quản lý các khu công nghiệp , các doanh nghiệp sản xuất , dịch vụ hoạt động trong khu công nghiệp .

VIII. HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ :

Chuyên đề 1

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và đánh giá tổng quan về đánh giá môi trường chiến lược , đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược , đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

2. Tổng quan về công tác đánh giá môi trường chiến lược , đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

3. Mục đích , ý nghĩa của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược , đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

4. Thẩm quyền , trách nhiệm của các đơn vị tư vấn trong công tác thực hiện đánh giá môi trường chiến lược , đánh giá tác động môi trường và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

5. Một số tình huống trao đổi và thảo luận.

Chuyên đề 2

Trình tự , thủ tục thực hiện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược , đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Đối tượng , nội dung , trình tự thủ tục thực hiện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

2. Đối tượng , nội dung , trình tự thủ tục thực hiện báo cáo đánh giá môi trường.

3. Đối tượng , nội dung , trình tự thủ tục thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường.

4. Một số tình huống trao đổi và thảo luận.

Chuyên đề 3

Kỹ năng lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược , đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Kỹ năng , nghiệp vụ lập báo cáo báo cáo đánh giá môi trường chiến lược .

2. Kỹ năng nghiệp vụ lập báo cáo đánh giá môi trường .

3. Kỹ năng , nghiệp vụ lập kế hoạch bảo vệ môi trường .

4. Một số phương pháp sử dụng thực hiện đánh giá tác động môi trường .

Thực hành / Thảo luận

Làm bài tập nhóm ; Giải quyết các tình huống : Giải đáp thắc mắc : Trao đổi , thảo luận , chia sẻ kinh nghiệm .

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)

ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn

 

Bình luận

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường