Đóng menu x

Chương trình tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường

Chương trình tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường

Đang cập nhật

Chương trình tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường

( Ban hành kèm theo Quyết định số IQĐ – ĐTBDCB ngày tháng năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo , bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường )

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG :

 •  Công chức của làm công tác thanh tra , kiểm tra , giám sát về công tác bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương .
 •  Ban Quản lý các khu công nghiệp , cán bộ viên chức làm công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp , các doanh nghiệp sản xuất , kinh doanh , dịch vụ trong khu công nghiệp .
 •  Các đơn vị , tổ chức và cá nhân có nhu cầu .

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG :

1 . Mục tiêu chung
 • Nâng cao kiến thức , kỹ năng nghiệp vụ hoạt động thanh tra , kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời và xử lý vi phạm , chấn chỉnh kịp thời những tồn tại , hạn chế trong công tác quản lý nhà nước .
 • Phát hiện những hạn chế , bất cập của hệ thống chính sách , pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi , bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn , từng bước nâng cao hiệu lực , hiệu quả quản lý Nhà nước .
 • Nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và cá nhân tham gia công tác quản lý môi trường trong vấn đề bảo vệ môi trường .
2. Mục tiêu cụ thể
 • Giúp học viên khái quát được những vấn đề chung nhất trong hoạt động kiểm tra , thanh tra , xử phạt vi phạm hành chính và công tác hậu kiểm hiện nay.
 • Giúp học viên đảm bảo nằm đúng các yêu cầu của hoạt động thanh tra , kiểm tra ( về thẩm quyền ; đối tượng ).
 • Vận dụng những kiến thức đã học để xử lý được các tinh huống cụ thể trong quá trình tham mưu , Xử lý vi phạm , phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về BVMT ở địa phương , trong công tác quản lý môi trường tại doanh nghiệp , đơn vị sản xuất kinh doanh , dịch vụ .

III. CHỨNG CHI / CHỨNG NHẬN :

Sau khi kết thúc Chương trình bồi dưỡng và đáp ứng các điều kiện về đánh giả việc học tập , học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trinh bồi dưỡng .

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG :

4.1 Khối lượng kiến thức :
 • Thời gian học lý thuyết ; 14 tiết
 • Thời gian thực hành , thảo luận : 10 tiết
 • Khai giảng , bế giảng
4.2 Cấu trúc chương trình :

 V. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU , GIẢNG DẠY :

5.1. Yêu cầu về việc biên soạn tài liệu , bài giảng :
 • Tài liệu , bài giảng tập trung vào trang bị , cập nhật những kiến thức , kỹ năng cơ bản phù hợp với đối tượng làm công tác thanh tra , kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường .
 • Nội dung Chương trình không chồng chéo và trùng lặp với các chương trình bồi dưỡng kiến thức khác . Các chuyên đề được bố cục logic , hài hòa về mặt kiến thức và thời lượng .
 • Các chuyên đề cần có câu hỏi thảo luận gợi mở vẩn để nghiên cứu phủ hợp thực tế .
5.2. Yêu cầu về việc giảng dạy :
5.2.1. Yêu cầu với báo cáo viên giảng viên :
 • Giảng viên / báo cáo viên tham gia giảng dạy các chuyên đề của Chương trình này , bao gồm : giảng viên , báo cáo viên là lãnh đạo đương nhiệm và nguyên lãnh đạo Thanh tra Bộ ; Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường miền Bắc , Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường miền Trung , Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường miền Nam thuộc Tổng cục Môi trường ; báo cáo viên giàu kinh nghiệm của các đơn vị liên quan đến lĩnh vực thanh tra , kiểm tra môi trưởng trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Giảng viên / báo cáo viên phải là người có trình độ chuyên môn , kinh nghiệm trong công tác đào tạo , am hiểu về lĩnh vực thanh tra , kiểm tra môi trường , đồng thời có khả năng truyền đạt kiến thức , kỹ năng .
 • Giảng viên / báo cáo viên tham gia giảng dạy cần đầu tư nghiên cứu tài liệu , thường xuyên cập nhật văn bản mới , kiến thức mới , các bài tập tình huống điển hình trong thực tiễn để trang bị cho học viên những kiến thức , kỹ năng cơ bản , thiết thực , sát với nhiệm vụ và vị trí việc làm của học viên đảm bảo giang dạy có chất lượng .
 • Trong các phần thảo luận trên lớp , giảng viên đóng vai trò hướng dẫn , gợi ý , phát triển khả năng giải quyết vấn đề của học viên , định hướng và kiểm Soát đề nội dung thảo luận không tới mục tiêu học tập đã được xác định .
5.2.2. Yêu cầu đối với việc chạy và học :
 • Việc giảng dạy phải được thực hiện theo phương pháp tích cực , lấy người học làm trung tâm . Giảng viên truyền đạt đảm bảo về kiến thức , chú trọng đặt các câu hỏi gợi mở cho học viên phát biểu , đưa ra những tình huống để học viên thảo luận .
 • Tăng cường thực hành kỹ năng và giải quyết tình huống để học viên cùng trao đổi và thảo luận trên lớp .
5.2.3. Yêu cầu với học viên tham dự khóa học :
 • Năm được những nội dung của Chương trình để nâng cao năng lực chuyên môn , nghiệp vụ , hoạt động nghề nghiệp , thực hiện tốt các nhiệm vụ .
 • Học viên phải tích cực nghiên cứu , thảo luận bài tập tình huống theo yêu cầu của giảng viên , bảo cáo viên .
 • Tham dự đầy đủ các buổi học .

VI. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC :

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10 / 2017 / TT – BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ , công chức , viên chức .

VII. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP :

Cục Bảo vệ Môi trường miền Bắc , Cục Bảo vệ Môi trường miền Trung , Cục Bảo vệ Môi trường miền Nam , Vụ Quản lý chất lượng môi trường , Vụ Quản lý chất thải thuộc Tổng cục Môi trường , Bộ Tài nguyên và Môi trường . Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương , phòng tải nguyên và môi trường các huyện / thị ; Ban Quản lý các khu công nghiệp , các doanh nghiệp sản xuất , dịch vụ .

VIII. HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ :

Chuyên đề 1

Tổng quan hệ thống chính sách pháp luật về thanh tra , kiểm tra và các nội dung thanh tra , kiểm tra

1. Hệ thống chính sách pháp luật về kiểm tra , thanh tra công tác bảo vệ môi trường .

2. Các nội dung cơ bản của Nghị định 46 / 2014 / NĐ – CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 25 / 2009 / TT – BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường .

3. Các nội dung về thanh tra , kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước

4. Các nội dung về thanh tra , kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường

5. Một số tình huống trao đổi và thảo luận .

Chuyên đề 2

Xây dựng kế hoạch thanh tra , kiểm tra hàng năm ; Hình thức và thời hạn thanh tra , kiểm tra

1 . Các phương pháp xây dựng kế hoạch thanh tra , kiểm tra hàng năm

2 . Các hình thức thanh tra , kiểm tra

3 . Một số biện pháp và cách thức thực hiện công tác thanh tra , kiểm tra theo thời hạn quy định

4 . Một số tình huống trao đổi và thảo luận .

Chuyên đề 3

Công tác xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường

1. Một số nguyên tắc của thanh tra , kiểm tra

2. Những nguyên tắc cơ bản của thời hiệu và thời hạn trong quy định về xử phạt vi phạm hành chính và vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

3. Xác định vị phạm hành chính về bảo vệ môi trường

4. Một số tình huống trao đổi và thảo luận

Thực hành / Thảo luận

Giải quyết các tình huống ; Trao đổi , thảo luận , giải đáp và chia sẻ kinh nghiệm . / .

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trung tâm Ứng phó sự cố an toàn môi trường ESE
Văn phòng GD: Phòng A6-Lầu 6, Block A, Tòa nhà văn phòng Sky Center, Số 5B đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms. Hồng Vân)
Email: trungtam@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường