Đóng menu x

Chương trình tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp

Chương trình tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp

Đang cập nhật

Chương trình tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp

( Ban hành kèm theo Quyết định số ….QD – ĐTBDCB ngày tháng năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo , bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường )

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG :

 • Công chức làm công tác quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương .
 • Ban Quản lý các khu công nghiệp , cán bộ viên chức làm công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp ; các doanh nghiệp sản xuất , kinh doanh , dịch vụ trong khu công nghiệp .
 • Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu .

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG :

2.1. Mục tiêu chung :
 • Bồi dưỡng kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp nhằm nâng cao trình độ , năng lực , kỹ năng thực thi công vụ , đáp ứng yêu cầu thực tiễn .
2.2. Mục tiêu cụ thể :

a) Về kiến thức :

 • Cung cấp, cập nhật, bổ sung những kiến thức pháp luật cần thiết và quan trọng về bảo vệ môi trường khu công nghiệp .

b) Về kỹ năng :

 • Trang bị một số kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp .
 • Nắm vững các quy định của pháp luật về thoát nước và xử lý nước thải , quản lý chất thải và phế liệu ; xử lý khí thải khu công nghiệp .

c) Về nhận thức, thái độ :

 • Nhận thức rõ vị trí , chức năng , nhiệm vụ , từ đó nâng cao tinh thần , trách nhiệm và có phẩm chất đạo đức , hành vi , thái độ làm việc phù hợp trong hoạt động nghề nghiệp .
 • Thực hiện tốt nhiệm vụ , đảm bảo năng suất , chất lượng , hiệu quả , thời gian theo quy định .
 • Chủ động , sáng tạo để hoàn thành tốt công việc.
 • Nâng cao vai trò của doanh nghiệp và cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường .

III. CHỨNG CHỈ / CHỨNG NHẬN :

Sau khi kết thúc Chương trình bồi dưỡng và đáp ứng các điều kiện về đánh giá việc học tập , học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng .

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG :

4.1 Khối lượng kiến thức :
 • Thời gian học lý thuyết : 12 tiết
 • Thời gian thực hành , thảo luận : 12 tiết
 • Khai giảng , bế giảng
4.2 Cấu trúc chương trình :

V. YÊU CẦU VỀ VIỆC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU , GIẢNG DẠY :

5.1. Yêu cầu về việc biên soạn tài liệu , bài giảng:
 • Tài liệu , bài giảng được biên soạn khoa học , nội dung chuyển để , báo cáo phù hợp chuyên môn , bảo đảm không trùng lặp với chương trình bồi dưỡng khác . Các chuyến để được bố cục logic , hài hòa về mặt kiến thức và thời lượng , đáp ứng yêu cầu thực tiễn .
 • Nội dung tài liệu , bài giảng phải đảm bảo kết hợp giữa lý thuyết với thực tiễn , kiến thức , kinh nghiệm và kỹ năng thực hành .
 • Các chuyên đề , báo cáo phải thiết thực , phù hợp với trình độ của người học để sau khi học xong học viên có thể vận dụng vào công việc được giao .
5.2. Yêu cầu về việc giảng dạy
5.2.1. Yêu cầu với báo cáo viên giảng viên :
 • Giảng viên báo cáo viên tham gia giảng dạy các chuyên đề của Chương trình này , bao gồm : giảng viên , báo cáo viên là lãnh đạo đương nhiệm và nguyên lãnh đạo Vụ Chính sách và Pháp chế , Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường miền Bắc , Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường miền Trung , Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường miền Nam thuộc Tổng cục Môi trường ; Vụ Pháp chế thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường , các chuyên gia trong và ngoài nước về quản lý môi trường khu công nghiệp , giảng viên trong các cơ sở đào tạo đại học , các học viện.
 • Giảng viên / bảo cáo viên phải là người có trình độ chuyên môn , kinh nghiệm trong công tác đào tạo , am hiểu về quản lý môi trường , nhất là về môi trường khu công nghiệp đồng thời có khả năng truyền đạt kiến thức , kỹ năng .
 • Giảng viên / bảo cáo viên tham gia giảng dạy cần đầu tư nghiên cứu tài liệu, thường xuyên cập nhật văn bản mới, kiến thức mới, các bài tập tình huống điển hình trong thực tiễn để trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản, thiết thực, sát với nhiệm vụ, đảm bảo giảng dạy có chất lượng .
 • Trong các phần thảo luận trên lớp, giảng viên đóng vai trò hướng dẫn, gợi ý, phát triển khả năng giải quyết vấn đề của học viễn ; định hướng và kiểm soát để nội dung thảo luận không với mục tiêu học tập đã được xác định .
5.2.2. Yêu cầu đối với việc dạy và học :
 • Việc giảng dạy phải được thực hiện theo phương pháp tích cực, lấy người học làm trung tâm. Giảng viên / báo cáo viên truyền đạt đảm bảo về kiến thức, chú trọng đặt các câu hỏi gợi mở cho học viên phát biểu, đưa ra những tình huống để học viên thảo luận, biết cách đúc kết vấn đề, phát triển khả năng tự duy và phát huy kinh nghiệm thực tiễn của học viên để phát triển bài giảng.
 • Tăng cường thực hành kỹ năng và giải quyết tình huống để học viên cùng trao đổi và thảo luận trên lớp.
5.2.3. Yêu cầu với học viên tham dự khóa học :
 • Nắm bắt được nội dung của Chương trình để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, hoạt động nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ.
 • Học viên phải tích cực nghiên cứu, thảo luận bài tập tình huống theo yêu cầu của giảng viên, Giảng viên .
 • Tham dự đầy đủ các buổi học .

VI. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC :

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10 / 2017 / TT – BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ , công chức , viên chức.

VII. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP :

Vụ Chính sách và Pháp chế , Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường miền Bắc , Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường miền Trung , Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường miền Nam thuộc Tổng cục Môi trường ; Vụ Pháp chế thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường : Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh / thành phố trực thuộc Trung trường , phòng tài nguyên và môi trường các huyện / thị ; Ban Quản lý các khu công nghiệp , các doanh nghiệp sản xuất , dịch vụ hoạt động trong khu công nghiệp.

VIII. HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ :

Chuyên đề 1

Tổng quan hệ thống chính sách pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp

1. Tổng quan hệ thống chính sách pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp .

2. Những nguyên tắc cơ bản trong việc kiểm soát ô nhiễm môi trường khu công nghiệp .

3. Vai trò , trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ môi trường khu công nghiệp .

4. Một số tình huống trao đổi và thảo luận .

Chuyên đề 2

Một số nội dung cơ bản của Thông tư 35 / 2015 / TT BTNMT về bảo vệ môi trường khu kinh tế , khu công nghiệp , khu chế xuất , khu công nghệ cao

1. Yêu cầu bảo vệ môi trường trong việc lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp.

2. Các quy định về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường khu công nghiệp.

3. Các quy định về về Quản lý nước thải , khí thải và tiếng ồn , chất thải rắn thông thường , chất thải nguy hại phát sinh trong khu công nghiệp.

4. Một số nội dung về phòng ngừa , ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trong khu công nghiệp.

5. Một số nội dung về Bảo vệ môi trường khi có điều chỉnh quy mô , quy hoạch , hoạt động trong khu công nghiệp.

6. Một số tình huống trao đổi và thảo luận .

Chuyên đề 3

Một số nội dung cơ bản của Nghị định 80 / 2014 / NĐ – CP về thoát nước và xử lý nước thải ; Nghị định 38 / 2015 / NĐ – CP về quản lý chất thải và phế liệu

I. Thoát nước và xử lý nước thải khu công nghiệp:

1. Một số nội dung về quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải khu công nghiệp.

2. Quy định về quản lý hệ thống các điểm xả ra nguồn tiếp nhận.

3. Quy định về trách nhiệm lập , thẩm quyền thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước khu công nghiệp.

II. Quản lý chất thải và phế liệu khu công nghiệp

1. Tổng quan hệ thống chính sách pháp luật về quản lý chất thải và chất thải nguy hại

2. Một số nội dung cơ bản của Nghị định 38 / 2015 / NĐ – CP về quản lý chất thải và phế liệu

3. Một số nội dung cơ bản của văn bản hợp nhất các Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu số 09 / VBHN – BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường .

III. Một số tình huống trao đổi và thảo luận

Thực hành / Thảo luận

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)

ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường