Đóng menu x

Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được quy định như thế nào?

Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được quy định như thế nào?

1. Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường là gì?

Theo Điều 108 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được hiểu là một tài liệu quan trọng để định rõ các nguy cơ có thể xảy ra trong môi trường. Nó bao gồm việc dự đoán các kịch bản sự cố môi trường cụ thể và các phương án ứng phó tương ứng, nhằm đảm bảo sự sẵn sàng và khả năng ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố môi trường thực tế.

2. Những đối tượng nào phải ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường?

Theo quy định tại Điều 109 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, về việc ban hành và phê duyệt kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, ta có các điểm sau:

 1. Chủ dự án đầu tư và các cơ sở có trách nhiệm ban hành và thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa và ứng phó đã được quyết định trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường. Nếu kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được kết hợp, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại Điều 124, khoản 6 của Luật Bảo vệ Môi trường, thì phải đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 2 của Điều 108 trong Nghị định này.
 2. Ủy ban quốc gia về Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn sẽ ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia; Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh sẽ ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp tỉnh; Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện sẽ ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp huyện. Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện sẽ được xây dựng và ban hành theo chu kỳ 05 năm.

Nếu kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện được tích hợp và kết hợp với kế hoạch phòng thủ dân sự cùng cấp, thì kế hoạch phòng thủ dân sự phải đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 3 của Điều 108 trong Nghị định này.

Tóm lại, các đối tượng sau sẽ phải ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường:

 • Chủ dự án đầu tư và các cơ sở.
 • Ủy ban quốc gia về Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.
 • Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.
 • Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện.

3. Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường sẽ bao gồm những nội dung nào?

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 của Điều 108 trong Nghị định 08/2022/NĐ-CP, nội dung kế hoạch ứng phó sự cố môi trường sẽ thay đổi tùy thuộc vào cấp độ ban hành, và cụ thể như sau:

 1. Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp cơ sở:

Bao gồm các nội dung sau:

 • Xác định và đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở, bao gồm các kịch bản có thể xảy ra cho từng loại nguy cơ sự cố môi trường.
 • Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, bao gồm cơ sở hạ tầng, thiết bị, vật tư và dụng cụ cần thiết để đối phó với sự cố môi trường, cũng như việc triển khai lực lượng tại chỗ để đảm bảo sẵn sàng ứng phó với từng kịch bản sự cố môi trường.
 • Xây dựng kế hoạch tập huấn, huấn luyện và diễn tập về ứng phó sự cố môi trường cho lực lượng ứng phó tại cơ sở.
 • Phương thức thông báo và cảnh báo khi có sự cố môi trường xảy ra, và cách huy động nhân lực và trang thiết bị để ứng phó sự cố môi trường.
 • Biện pháp tổ chức ứng phó sự cố môi trường cho các nội dung được quy định tại khoản 3 của Điều 125 trong Luật Bảo vệ Môi trường 2020.
 1. Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia:

Bao gồm các nội dung sau:

 • Xác định và đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trên địa bàn, bao gồm các kịch bản có thể xảy ra cho từng loại nguy cơ sự cố môi trường, và phương án ứng phó tương ứng cho từng kịch bản.
 • Phương án bố trí trang thiết bị, vật tư và phương tiện đảm bảo cho hoạt động ứng phó sự cố môi trường theo các mức độ sự cố.
 • Phân công lực lượng chuyên trách và lực lượng kiêm nhiệm để ứng phó sự cố môi trường, cũng như xác định nội dung và tổ chức tập huấn, huấn luyện và diễn tập về ứng phó sự cố môi trường trong chương trình kế hoạch phòng thủ dân sự hàng năm cùng cấp.
 • Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, phương thức thông báo và cảnh báo về sự cố môi trường, cùng với cơ chế huy động nhân lực và trang thiết bị để ứng phó theo mức độ sự cố môi trường.
 • Biện pháp tổ chức ứng phó sự cố môi trường cho các nội dung được quy định tại khoản 3 của Điều 125 trong Luật Bảo vệ Môi trường 2020.

 

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG (ESE)
Số 05B Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM
0938497066 – Ms.Tuyết

Bình luận

Tel: 090306 3599