Đóng menu x

Hàng hóa nguy hiểm bao gồm những loại nào? Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường thủy cần đáp ứng những yêu cầu gì?

Hàng hóa nguy hiểm bao gồm những loại nào? Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường thủy cần đáp ứng những yêu cầu gì?

Hàng hóa nguy hiểm bao gồm những loại nào? Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường thủy cần đáp ứng những yêu cầu gì?

Hàng hóa nguy hiểm được hiểu như thế nào?

Theo khoản 29 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008, thuật ngữ “Hàng hóa nguy hiểm” được giải thích như sau:

Hàng nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi chở trên đường có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia.

Người tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường thủy cần đáp ứng những yêu cầu gì?

Theo Điều 12 Mục 2 Nghị định 42/2020/NĐ-CP, người tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường thủy cần đáp ứng những yêu cầu sau:

Yêu cầu đối với người tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

1. Thuyền viên làm việc trên phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải được đào tạo và có chứng chỉ chuyên môn đặc biệt về vận tải hàng hoá nguy hiểm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. Người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện và tại cảng, bến thủy nội địa phải được tập huấn và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn về loại hàng hoá nguy hiểm do mình áp tải, xếp, dỡ hoặc lưu kho bãi theo quy định.

Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường thủy cần đáp ứng những yêu cầu gì?

Theo Điều 13 Mục 2 Nghị định 42/2020/NĐ-CP, phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường thủy cần đáp ứng những yêu cầu sau đây:

Yêu cầu đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

1. Phương tiện vận chuyển phải đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật.

2. Phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm phải dán biểu trưng hàng hóa nguy hiểm. Nếu trên một phương tiện có nhiều loại hàng hóa nguy hiểm khác nhau thì phương tiện phải dán đủ biểu trưng của các loại hàng hóa đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên của phương tiện.

3. Phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm, sau khi dỡ hết hàng hóa nguy hiểm nếu không tiếp tục vận tải loại hàng hóa đó thì phải được làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Việc làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện được thực hiện theo quy trình và ở nơi quy định.

 

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG (ESE)

Số 05B Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM

0938 497 066 – anhtuyet@ungphosuco.vn (Ms.Tuyết)

Bình luận

Tel: 090306 3599