Đóng menu x

Diễn tập ứng cứu khẩn cấp

Diễn tập ứng cứu khẩn cấp

Diễn tập ứng cứ khẩn cấp trong doanh nghiệp có thể bao gồm diễn tập ứng cứu về cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, tràn dầu, tràn đổ hóa chất, sự cố môi trường, sự cố mất an toàn,…

Diễn tập ứng cứu khẩn cấp được thực hiện theo kế hoạch diễn tập ứng cứu khẩn cấp, quy trình ứng cứu khẩn cấp, quy trình cứu hộ cứu nạn, hướng dẫn sơ cấp cứu, các quy trình và hướng dẫn khác

Pháp lý:

  • Luật an toàn vệ sinh lao động
  • Luật bảo vệ môi trường
  • Luật lao động
  • Luật hóa chất
  • Luật phòng chống thiên tai
  • Khác: Luật phòng cháy chữa cháy, luật an toàn bức xạ,…

Nội dung diễn tập ứng cứu khẩn cấp do Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường có thể bao gồm:

– Nhận diện rủi ro, các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra:

  • Xác định các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong doanh nghiệp: cháy nổ, động đất, sóng thần, sụp đổ, …
  • Phân loại các sự cố, khủng hoảng, tình trạng khẩn cấp theo từng mức độ để có kế hoạch đối phó.

– Trình tự các bước xử lý tình huống khẩn cấp:

  • Nội dung cụ thể của từng bước

– Kế hoạch huy động các nguồn lực, phương tiện, thiết bị an toàn cho ứng cứu.
– Thiết lập hệ thống thông tin liên lạc ứng cứu, thông tin – cách truyền đạt, xử lý thông tin: Vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong việc ứng cứu

– Các vấn đề liên quan đến cung cấp thông tin cho báo chí và cách xử lý khủng hoảng truyền thông: Chiến lược giao tiếp với tất cả các bên liên quan ở tất cả các cấp độ – Chính phủ, công cộng, Truyền thông, Nhân viên
– Đào tạo, huấn luyện, diễn tập ứng cứu khẩn cấp:
– Rút ra bài học kinh nghiệm sau mỗi sự cố.
– Kiểm tra đánh giá công tác thực hiện.
Xử lý tình huống khẩn cấp:
Những tình huống ứng cứu khẩn cấp điển hình, hành động ứng phó (thực hành theo tình huống):
Phục hồi, khôi phục sản xuất:
– Đánh giá ảnh hưởng và phạm vi tác động của sự cố.
– Các kênh đấu nối, truyền thông.
– Kế hoạch phục hồi sau sự cố.

Bình luận

Tel: 090306 3599