Đóng menu x

Danh sách tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm | Phụ Lục VI

Danh sách tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm | Phụ Lục VI

PHỤ LỤC VI

DANH SÁCH TẬP HUẤN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM
(Kèm theo Thông tư số ……../2020/TT-BCT ngày …. tháng …. năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Tên cơ sở: ………………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian tổ chức tập huấn: từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

Người tập huấn: ………………………………. Đơn vị tập huấn:  ………………………………….…………….

Nội dung tập huấn: Tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm: …………….1 đối với: ……………………. 2

TT H và tên Nam Nữ Ngày sinh Chức v Số CMND/Hchiếu/ CCCD Đơn vcông tác Hình thức Kết quả Chữ Ghi chú
Lần đầu Đnh kỳ Tập huấn lại

 

Thủ trưởng đơn vị 3
(Ký tên, đóng dấu)
Người tập huấn
(ký tên)
Người lập danh sách
(ký tên)

1 Tên hàng hóa nguy hiểm

2 Đối tượng được tập huấn: người điều khiển phương tiện vận chuyển/ thủ kho, người áp tải, người xếp/ dỡ hàng hóa nguy hiểm

3 Thủ trưởng đơn vị tập huấn (Cơ sở vận tải/ cơ sở thuê vận tải hoặc Tổ chức huấn luyện)

 

Bình luận

Tel: 090306 3599