Đóng menu x

Công tác phòng ngừa Sự cố tràn dầu

Công tác phòng ngừa Sự cố tràn dầu

Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA SỰ CỐ TRÀN DẦU

1. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

– Theo dõi chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, cơ sở hoạt động kinh doanh xăng dầu xây dựng kế hoạch, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu các cấp; chỉ đạo công tác tuyên truyền, huấn luyện diễn tập công tác ứng phó sự cố tràn dầu theo quy đnh;

– Kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương, các cơ sở hoạt động xăng dầu việc triển khai thực hiện quy định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng phó tràn dầu các cấp;

– Chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, cơ sở hoạt động, kinh doanh xăng dầu mua sắm đầu tư trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu;

– Định kỳ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoạt động khắc phục, ứng phó sự cố tràn dầu của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương và báo cáo đột xuất khi có tình huống xảy ra sự cố tràn dầu.

2. Bộ Quốc phòng

– Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực công tác ứng phó sự cố tràn dầu tham mưu cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, cơ sở hoạt động kinh doanh xăng dầu hoàn thiện hệ thống tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu các cấp;

– Chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu các cơ quan, đơn vị thuộc quyền;

– Đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu của Bộ Quốc phòng và các đơn vị thuộc quyền đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị theo nhiệm vụ được giao;

– Hàng năm tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập, đào tạo lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm tham gia ứng phó, khắc phục giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tổ chức diễn tập từ 3 đến 5 năm một lần; phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường biển ứng phó sự cố, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu;

– Phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương kiểm tra việc thực hiện quy định, Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu trên phạm vi cả nước;

– Thường xuyên kiểm tra các đơn vị có hoạt động xăng dầu thuộc phạm vi quản lý về việc xây dựng kế hoạch và thực hiện các nội dung biện pháp phòng ngừa sự cố tràn dầu;

– Hàng năm sơ, tổng kết đánh giá công tác khắc phục, ứng phó sự cố tràn dầu, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của bộ về Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

3. Bộ Công Thương

– Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp bộ trình Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt. Chỉ đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình Bộ Công Thương phê duyệt, các cơ sở hoạt động kinh doanh xăng dầu thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xây dựng Kế hoạch trình tập đoàn phê duyệt. Chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở, dự án thăm dò, khai thác dầu khí, nhà máy lọc dầu theo quy định;

– Chỉ đạo, phối hợp với các địa phương kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở, dự án để ngăn ngừa, hạn chế tối đa khả năng xảy ra sự cố tràn dầu;

– Chủ trì và phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự c, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương hướng dẫn nội dung xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở trên phạm vi toàn quốc;

– Đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu của Bộ Công Thương và triển khai các đơn vị thuộc quyền đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị theo nhiệm vụ được giao;

– Hàng năm tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập, đào tạo lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm tham gia ứng phó, khắc phục giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, chỉ đạo các cơ sở tổ chức diễn tập từ 3 đến 5 năm một lần; phối hợp và làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường biển ứng phó sự cố, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu;

– Thường xuyên kiểm tra các cơ sở hoạt động xăng dầu thuộc phạm vi quản lý về việc xây dựng kế hoạch và thực hiện các nội dung biện pháp phòng ngừa sự cố tràn dầu;

– Hàng năm sơ, tổng kết đánh giá công tác khắc phục, ứng phó sự cố tràn dầu, tổng hp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

4. Bộ Giao thông vận tải

– Chủ trì, phối hợp hướng dẫn xây dựng và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với tàu chở dầu và tàu chở hóa chất độc hại và kế hoạch hoạt động chuyển tải dầu giữa tàu với tàu trên biển, cảng biển, cảng sông theo quy định;

– Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện các Điều ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn trên biển (SAR79); Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra 1973, được sửa đổi bởi Nghị định thư 1978 (MARPOL 73/78); Thỏa thuận hợp tác chung ASEAN trong chuẩn bị ứng phó sự cố tràn dầu;

– Rà soát bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về: quy định về quản lý, tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển tại cảng biển Việt Nam, các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống phòng ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa, trong đó cần chú ý đưa các quy định về Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm biển do dầu của tàu (SOPEP), Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm biển của tàu do các chất lỏng độc (SMPEP), Kế hoạch chuyển tải dầu giữa tàu với tàu trên biển (STS);

– Chỉ đạo, phối hợp với các địa phương kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các tàu chở dầu, tàu chở hóa chất độc hại, các cảng biển, cảng sông để ngăn ngừa, hạn chế tối đa khả năng xảy ra sự cố tràn dầu;

– Chỉ đạo Cục Hàng hải hướng dẫn các Cảng vụ tổ chức giám sát chặt chẽ các hoạt động bơm dầu và vận chuyển dầu ngoài khơi, bơm vận chuyển dầu giữa tàu với tàu trên biển sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định;

– Hàng năm tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập, đào tạo lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm tham gia ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu; chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tổ chức diễn tập từ 3 đến 5 năm một lần; phối hợp và làm tt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường biển ứng phó sự cố, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu;

– Hàng năm sơ, tổng kết đánh giá công tác khắc phục, ứng phó sự cố tràn dầu, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Chủ trì hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương xây dựng, cập nhật bản đồ nhạy cảm môi trường theo địa bàn quản lý và định kỳ cập nhật hệ thống bản đồ nhạy cảm môi trường khu vực ven biển và các hải đảo của Việt Nam để phục vụ phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu;

– Ban hành các văn bản về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả, việc sử dụng Danh mục chất phân tán, chất hấp thụ dầu được phép sử dụng trên biển, đất liền Việt Nam;

– Xây dựng hướng dẫn việc khắc phục sự cố môi trường do tràn dầu; quy định hướng dẫn việc lập hồ sơ, yêu cầu bồi thường thiệt hại do tràn dầu gây ra;

– Phối hợp với các bộ, địa phương có liên quan, hp tác với các nước trong khu vực xác định sự cố tràn dầu không rõ nguyên nhân trên biển Việt Nam, làm cơ sở truy cứu trách nhiệm và yêu cầu bồi thường thiệt hại;

– Hàng năm tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập, đào tạo lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm tham gia ứng phó, khắc phục giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu; chỉ đạo các đơn vị tổ chức diễn tập từ 3 đến 5 năm một lần; phối hợp và làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường biển ứng phó sự cố, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu;

– Thường xuyên kiểm tra các cơ sở hoạt động xăng dầu xây dựng kế hoạch và thực hiện các nội dung biện pháp phòng ngừa sự cố tràn dầu;

– Hàng năm sơ, kết, tổng kết đánh giá công tác khắc phục, ứng phó sự cố tràn dầu, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của bộ về Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

6. Bộ Công an

– Hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp khi xảy ra sự cố tràn dầu theo quy định của pháp luật;

– Chỉ đạo cho Cảnh sát môi trường kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh xăng dầu trong phạm vi cả nước việc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố về tràn dầu và công tác bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

7. Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan

a) Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương có liên quan xây dựng hoàn thiện thủ tục hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế ký kết, thực hiện điều ước, thỏa thuận quốc tế trong công tác phòng ngừa ứng phó sự cố tràn dầu, tăng cường hợp tác ứng phó sự cố tràn dầu với các quốc gia ven biển đông và các quốc gia liên quan khác. Phối hợp, hướng dẫn cứu nạn, cứu hộ người, phương tiện của người nước ngoài gặp sự cố tràn dầu trên lãnh thổ Việt Nam;

b) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu, tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ với các nước giàu kinh nghiệm trong ứng phó sự cố tràn dầu;

c) Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng đề án hệ thống tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu từ trung ương đến địa phương từ nay đến năm 2030 và các năm tiếp theo;

d) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và các bộ, ngành địa phương liên quan đảm bảo kinh phí hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định của pháp luật;

đ) Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn dân về phòng chống và ứng phó sự cố tràn dầu.

8. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

– Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt;

– Chỉ đạo các huyện, các cơ sở hoạt động xăng dầu xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt;

-Chỉ đạo các huyện phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở hoạt động, kinh doanh xăng dầu thuộc huyện, (quận), thị xã quản lý;

– Kiểm tra, giám sát công tác phòng ngừa và thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp mình quản lý;

– Bố trí ngân sách đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu, đồng thi chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền, cơ sở hoạt động kinh doanh xăng dầu thuộc địa bàn mua sắm phương tiện, trang thiết bị theo quy định;

– Hàng năm tổ chức tập huấn, huấn luyện về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu tại địa phương; tổ chức diễn tập từ 3 đến 5 năm một lần; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến kiến thức về nguy cơ, hiểm họa của sự cố tràn dầu để bảo vệ môi trường chủ động phòng tránh và kịp thời ứng phó sự cố tại các địa phương;

– Hàng năm sơ, tổng kết đánh giá công tác khắc phục, ứng phó sự cố tràn dầu, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của địa phương về Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

9. Các cơ sở hoạt động, kinh doanh xăng dầu

– Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch;

– Đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện, lực lượng, kinh phí đảm bảo phòng ngừa và luôn sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu tại cơ sở;

– Hàng năm tổ chức tập huấn, huấn luyện về phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu, tổ chức diễn tập một năm một ln;

– Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến kiến thức về nguy cơ, hiểm họa của sự cố tràn dầu để bảo vệ môi trường chủ động phòng tránh và kịp thời ứng phó sự cố tại địa phương khi được huy động;

– Hàng năm sơ tổng kết đánh giá công tác khắc phục, ứng phó sự cố tràn dầu, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tại cơ sở lên cấp có thẩm quyền theo quy định.

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 0340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường

Hotline: 028 7302 2200   |  Tel: 0938 040 020 (Ms Chi)

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Bình luận

Tel: 090306 3599