Đóng menu x

Cơ sở gây ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển cản trở việc xác định nguyên nhân sự cố có bị đình chỉ hoạt động?

Cơ sở gây ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển cản trở việc xác định nguyên nhân sự cố có bị đình chỉ hoạt động?

Ai sẽ có trách nhiệm ứng phó, khắc phục sự cố khi xảy ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển?

Trách nhiệm ứng phó khắc phục sự cố khi xảy ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển được quy định tại Điều 52 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 như sau:

Nguyên tắc ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

1. Ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

2. Chú trọng công tác phòng ngừa, chủ động xây dựng kế hoạch, đầu tư trang thiết bị, vật tư, nguồn nhân lực để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.

3. Sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải được phân cấp để phân công trách nhiệm ứng phó.

4. Thông tin sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải được báo cáo, xử lý kịp thời.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ có trách nhiệm ứng phó, khắc phục sự cố khi xảy ra sự cố tràn dầu, hóa chất trên biển.

Ai sẽ phải tổ chức, chỉ huy, huy động lực lượng, phương tiện để triển khai ứng phó sự cố cấp cơ sở khi xảy ra sự cố tràn dầu, hóa chất trên biển? Nếu sự cố vượt quá khả năng thì sao?

Người sẽ phải tổ chức, chỉ huy, huy động lực lượng, phương tiện để triển khai ứng phó sự cố cấp cơ sở khi xảy ra sự cố tràn dầu, hóa chất trên biển được quy định tại Điều 53 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 như sau

Phân cấp ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

2. Ứng phó sự cố cấp cơ sở:

a) Sự cố xảy ra ở cơ sở thì chủ cơ sở phải tổ chức, chỉ huy, huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị để triển khai thực hiện ứng phó kịp thời, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan chủ quản, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển nơi xảy ra sự cố; trường hợp sự cố vượt quá khả năng, nguồn lực của mình thì phải kịp thời báo cáo cơ quan chủ quản, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển nơi xảy ra sự cố để trợ giúp;

b) Trường hợp xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoặc sự cố xảy ra trong khu vực ưu tiên bảo vệ, vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển cao hoặc rất cao, chủ cơ sở phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển nơi xảy ra sự cố và Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn để chỉ đạo, kịp thời ứng phó.

Như vậy theo quy định của pháp luật khi xảy ra sự cố tràn dầu, hóa chất trên biển cấp cơ sở thì chủ cơ sở phải tổ chức, chỉ huy, huy động lực lượng, các phương tiện, trang thiết bị để thực hiện triển khai các hoạt động ứng phó kịp thời. Đồng thời phải thông báo ngay cho cơ quan chủ quản, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển nơi xảy ra sự cố.

Trong trường hợp sự cố xảy ra vượt quá khả năng, nguồn lực của chủ cơ sở thì cần phải báo cáo ngay cho cơ quan chủ quản, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển nơi xảy ra sự cố để có thể được trợ giúp.

Cơ sở gây ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển cản trở việc xác định nguyên nhân sự cố có bị đình chỉ hoạt động?

Trường hợp cơ sở gây ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển cản trở việc xác định nguyên nhân sự cố được quy định tại Điều 55 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 như sau:

Tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở gây sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

Trong trường hợp cơ sở gây sự cố cản trở hoạt động khắc phục sự cố và điều tra, xác định nguyên nhân sự cố, bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở gây sự cố.

Theo quy định của pháp luật thì bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của mình để ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở gây ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển trong những trường hợp sau:

– Cơ sở gây ra sự cố cản trở hoạt động khắc phục sự cố;

– Cơ sở gây ra sự cố cản trở hoạt động điều tra;

– Cơ sở gây ra sự cố cản trở hoạt động xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Như vậy, theo quy định của pháp luật cơ sở gây ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển cố tình cản trở việc xác định nguyên nhân sự cố sẽ bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động.

 

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG (ESE)
Số 05B Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM
0938497066 – Ms.Tuyết

Bình luận

Tel: 090306 3599