Đóng menu x

Chương trình An toàn Vệ sinh Lao động

Chương trình An toàn Vệ sinh Lao động

I) Chương trình An toàn Vệ sinh Lao động

1. Mục đích:

Tuyên truyền huấn luyện, tư vấn nhằm nâng cao chất lượng công tác an toàn – vệ sinh lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ là hội viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

2. Các mục tiêu của hoạt động

 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin, tư vấn cho người sử dụng lao động và người lao động, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của họ về công tác BHLĐ, phấn đấu đạt mục tiêu 70% các doanh nghiệp vừa và nhỏ là hội viên của VCCI được phổ biến và cập nhật những thông tin phù hợp.
 • Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hội viên VCCI về cải thiện ĐKLĐ, ngăn chặn TNLĐ, giảm tỷ trọng môi trường lao động bị ô nhiễm, nhằm phấn đấu đạt mục tiêu:
 • Trên 60% các doanh nghiệp vừa và nhỏ là hội viên VCCI nâng cao hiệu quả quản lý ATLĐ và bước đầu hình thành văn hóa an toàn tại doanh nghiệp.
 • Thúc đẩy và mở rộng công tác hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức quốc tế về ATVSLĐ, BHLĐ nhằm đạt mục tiêu hỗ trợ kỹ thuật cho gần 50% các doanh nghiệp là vừa và nhỏ trực thuộc VCCI trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

3. Nội dung chi tiết của hoạt động

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người sử dụng lao động và người lao động thuộc doanh nghiệp nhỏ và vừa là hội viên của VCCI nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác BHLĐ, ATVSLĐ
 • Tổ chức hội thảo phổ biến các tiêu chuẩn về ATVSLĐ nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động
 • Xuất bản bản tin hàng quý về công tác BHLĐ
 • Xây dựng nội dung và in ấn các loại tờ rơi, áp phích cổ động về ATVSLĐ, BHLĐ nhằm phục vụ tuyên truyền rộng rãi cho các hiệp hội, doanh nghiệp hội viên VCCI
 • Cập nhật thông tin về BHLĐ và ATVSLĐ trên báo chí, truyền hình và trang web của VCCI
 • Tiến hành điều tra và viết báo cáo về thực trạng và tình hình cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ cao.
 Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện cho các Hiệp hội ngành nghề và các Hội viên VCCI cải thiện điều kiện lao động, ngăn chặn tai nạn lao động, giảm tỉ trọng môi trường lao động bị ô nhiễm lao động
 • Tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ về công tác cải thiện điều kiện làm việc, ATVSLĐ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 • Tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ nguồn của VCCI về công tác BHLĐ.
 Tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện tốt vấn đề an toàn lao động, làm cho mọi người, nhân viên trong công ty tuân thủ tốt chế độ lao động nhằm xây dựng được hình ảnh tốt cho công ty. Bên cạnh đó, VCCI cũng đẩy mạnh công tác hỗ trợ các công ty tuân thủ bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp tạo nên nét văn hóa ứng xử, thiết lập hình ảnh đẹp cho chính các doanh nghiệp.
 • Tư vấn hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR)
 • Xây dựng nâng cấp hệ thống phần mềm theo dõi các doanh nghiệp đã được đào tạo về công tác BHLĐ, ATVSLĐ phục vụ việc đánh giá cuối năm.
 • Tổ chức giải thưởng cho các doanh nghiệp thực hiện tốt CSR
Xây dựng phim tài liệu về ATVSLĐ trong DNVVN, phát sóng thường xuyên trên truyền hình; Tổ chức diễn đàn ATVSLĐ trên truyền hình; Biên tập và đăng tin về các hoạt động ATVSLĐ, các thông tin tài liệu về ATVSLĐ trên website, báo chí
 Thúc đẩy và mở rộng công tác hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức quốc tế về ATVSLĐ, BHLĐ nhằm đạt mục tiêu hỗ trợ kỹ thuật cho gần 50% các doanh nghiệp là vừa và nhỏ trực thuộc VCCI trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
 • Mời chuyên gia hỗ trợ công tác xây dựng giáo trình/ tài liệu huấn luyện
 • Tổ chức các đoàn doanh nghiệp chuyên ngành đi khảo sát, học tập mô hình và trao đổi kinh nghiệm với các nước/các công ty nước ngoài về BHLĐ, ATVSLĐ, sau đó triển khai áp dụng mô hình quản lý ATVSLĐ tại doanh nghiệp.

4. Thời gian, đối tượng, phạm vi thực hiện tiến độ và địa bàn triển khai dự án

Thời gian thực hiện dự án là 5 năm, từ năm 2011 đến năm 2015. Các hoạt động của dự án được tiến hành tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ là hội viên của VCCI trên toàn quốc.

5. Cơ quan quản lý (Bộ, ngành, ..) cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp

 • Nghiên cứu tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp để đưa ra các chương trình hợp lý.
 • Phối hợp với Hội đồng chủ sử dụng lao động tại các tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp
 • Phối hợp với các chuyên gia, giảng viên các Viện, Trường đại học, v.v… có nghiên cứu về ATVSLĐ và các Hiệp hội ATVSLĐ chuyên ngành
 • Phối hợp với các Chi nhánh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trên toàn quốc để triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án.
 • Tăng cường sự tham gia của người lao động, người sử dụng lao động vào hoạt động của dự án
 • Nội dung của Dự án được triển khai lồng ghép với các hoạt động khác có liên quan của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

6. Tổng mức vốn và cơ cấu nguồn vốn (chỉ rõ phần đóng góp từ doanh nghiệp, viện trợ quốc tế (nếu có)

Vốn ngân sách Nhà nước từ Chương trình Quốc gia

7. Phạm vi thực hiện và đối tượng thụ hưởng (đối tượng trực tiếp tác động và hưởng thành quả của Chương trình)

 • Người sử dụng lao động
 • Cán bộ quản lý ATLĐ
 • Người lao động

8. Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của hoạt động (bao gồm cả đối tượng thụ hưởng gián tiếp).

Giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ là hội viên của VCCI  nhận thức ngày càng rõ hơn việc thực hiện các trách nhiệm trong công tác ATVSLĐ để sản xuất ra những hàng hóa sạch, hao tốn ít nhân công và có chất lượng cao.

 

Bình luận

Tel: 090306 3599