Đóng menu x

Phòng cháy chữa cháy

Người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ

Người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ

Người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ được ghi theo điều 16 và điều 17 trong Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Chính Phủ ban hành ngày 18 th
Phân công thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ

Phân công thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ

Phân công thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ được ghi theo điều 13 trong Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Chính Phủ ban hành ngày 1
Thẩm quyền phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ

Thẩm quyền phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ

Thẩm quyền phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ được ghi theo khoản 8 điều 9 trong Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Chính Phủ ban hà
Kế hoạch thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ

Kế hoạch thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ

Kế hoạch thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy được ghi theo khoản 2 điều 9 trong Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng ch
Các yêu cầu và nội dung của phương án cứu nạn, cứu hộ

Các yêu cầu và nội dung của phương án cứu nạn, cứu hộ

Các yêu cầu và nội dung của phương án cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy được ghi theo khoản 1 điều 9 trong Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượn
Các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn

Các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn

Phạm vi hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy được ghi theo điều 8 trong Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do
Cứu nạn cứu hộ là gì

Cứu nạn cứu hộ là gì

Cứu nạn, cứu hộ được định nghĩa rõ theo điều 3 trong Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Chính Phủ ban hành ngày 18 tháng 07 năm 2017

Tel: 090306 3599