Đóng menu x

Phòng cháy chữa cháy

Các chất chữa cháy (QCVN 03:2021/BCA)

Các chất chữa cháy (QCVN 03:2021/BCA)

QCVN 03:2021/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Các chất chữa cháy STT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử
Phương tiện chữa cháy thông dụng (QCVN 03:2021/BCA)

Phương tiện chữa cháy thông dụng (QCVN 03:2021/BCA)

QCVN 03:2021/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Phương tiện chữa cháy thông dụng STT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phươn
Máy bơm chữa cháy (QCVN 03:2021/BCA)

Máy bơm chữa cháy (QCVN 03:2021/BCA)

QCVN 03:2021/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Máy bơm chữa cháy STT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử
GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

QCVN 03:2021/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY  Giải thích từ ngữ Trong Quy chuẩn kỹ thuật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1.1. Phương tiện
Kết cấu vách (không chịu lực)

Kết cấu vách (không chịu lực)

QCVN 06:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Kết cấu vách (không chịu lực) Kết cấu và vật liệu Giới hạn chịu lửa   (1) (2)
Phân nhóm vật liệu cháy theo tính cháy

Phân nhóm vật liệu cháy theo tính cháy

QCVN 06:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Phân nhóm vật liệu cháy theo tính cháy Nhóm cháy của vật liệu Các thông số cháy Nhiệt độ k
Bậc chịu lửa của nhà

Bậc chịu lửa của nhà

QCVN 06:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Bảng - Bậc chịu lửa của nhà Bậc chịu lửa của nhà Giới hạn chịu lửa của kết cấu nhà, không nhỏ hơn
Phân loại bộ phận ngăn cháy

Phân loại bộ phận ngăn cháy

QCVN 06:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Bảng 1 - Phân loại bộ phận ngăn cháy Bộ phận ngăn cháy Loại bộ phận ngăn cháy Giới hạn chịu lử

Tel: 090306 3599