Đóng menu x

Hệ thống HSE – ISO 45001

Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc được quy định cụ thể ở điều 77 của Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
Tổ chức lực lượng ứng cứu khẩn cấp

Tổ chức lực lượng ứng cứu khẩn cấp

Tổ chức lực lượng ứng cứu khẩn cấp tai nạn lao động tại nơi làm việc được quy định cụ thể ở điều 79 của Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội c
Tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

Tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

Tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động được quy định cụ thể ở điều 80 của Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ
Thống kê báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động

Thống kê báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động

Thống kê báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động được quy định cụ thể ở điều 78 của Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa
Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp an toàn vệ sinh lao động

Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp an toàn vệ sinh lao động

Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc được quy định cụ thể ở điều 78 của Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa
Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở

Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở

Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở cần có các kỹ năng về điều tra tai nạn lao động, điều tra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động thông qua khóa học điều tra tai nạn sự cố kỹ thuật
Lý do cần thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn lao động

Lý do cần thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn lao động

Doanh nghiệp thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn vệ sinh lao động của dự án để đưa ra các quyết định cần làm rõ các nội dung: Mối quan tâm ở đây là gì? Tại sao vấn đề đó lại được quan tâm? V
Phân loại yếu tố nguy hiểm và yếu tố có hại

Phân loại yếu tố nguy hiểm và yếu tố có hại

Phân loại yếu tố nguy hiểm và yếu tố có hại hay còn gọi là phân loại yếu tố nguy cơ an toàn vệ sinh lao động có thể gồm các nguồn tự nhiên hoặc nhân tạo, được phân thành các nhóm yếu tố hóa học, sinh
Nhận diện và đánh giá yếu tố nguy hiểm

Nhận diện và đánh giá yếu tố nguy hiểm

Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường hỗ trợ doanh nghiệp lập và triển khai nhận diện yếu tố nguy hiểm, nhận diện yếu tố có hại, đánh giá yếu tố nguy hiểm, đánh giá yếu tố có hại, kế hoạch đánh g
Đối tượng được cấp chứng chỉ ISO 45001

Đối tượng được cấp chứng chỉ ISO 45001

Chứng chỉ ISO 45001 là chứng chỉ cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức về bộ Tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp (OH&S). Kèm theo các yêu c
3 KHÔNG từ tiêu chuẩn DIS ISO 45001

3 KHÔNG từ tiêu chuẩn DIS ISO 45001

Tiêu chuẩn DIS ISO 45001 là bản dự thảo Tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp (OH&S). Kèm theo các yêu cầu quy định này là hướng dẫn sử d
Lợi ích của Tiêu chuẩn DIS ISO 45001

Lợi ích của Tiêu chuẩn DIS ISO 45001

DIS ISO 45001 là bản dự thảo Tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp (OH&S). Kèm theo các yêu cầu quy định này là hướng dẫn sử dụng tiêu ch

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường