Đóng menu x

Quản lý chất thải

Quy chế ứng phó sự cố chất thải

Quy chế ứng phó sự cố chất thải

QUY CHẾ ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHẤT THẢI (Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Yêu cầu về thoát nước và xử lý nước thải đô thị

Yêu cầu về thoát nước và xử lý nước thải đô thị

Yêu cầu về thoát nước và xử lý nước thải đô thị được quy định trong QCVN 01:2019/BXD do Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường trình duyệt, Bộ Khoa họ
Yêu cầu về hệ thống thu gom rác nhà chung cư

Yêu cầu về hệ thống thu gom rác nhà chung cư

Yêu cầu về hệ thống cấp nước và thoát nước nhà chung cư được quy định trong QCVN 04:2019/BXD  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ CHUNG CƯ do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Côn
Các loại chất thải y tế

Các loại chất thải y tế

Các loại chất thải y tế - Tài liệu đào tạo cho nhân viên thu gom, vận chuyển, lưu trữ chất thải y tế Các loại chất thải y tế: 1. Phân loại theo dạng tồn tại của chất thải Tuỳ theo d
Nguồn phát sinh chất thải y tế

Nguồn phát sinh chất thải y tế

Nguồn phát sinh chất thải y tế - Tài liệu đào tạo cho nhân viên thu gom, vận chuyển, lưu trữ chất thải y tế: Chất thải y tế có thể phát sinh từ các cơ sở y tế sau: - Khám chữa bệnh; đi
Hiện trạng chất thải y tế ở Việt Nam

Hiện trạng chất thải y tế ở Việt Nam

Giới thiệu chung về hiện trạng chất thải y tế ở Việt Nam - Tài liệu đào tạo cho nhân viên thu gom, vận chuyển, lưu trữ chất thải y tế Giới thiệu chung về hiện trạng chất thải y tế ở Việt
Lập báo cáo quan trắc môi trường y tế

Lập báo cáo quan trắc môi trường y tế

Lập báo cáo quan trắc môi trường y tế  - Tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho cán bộ quan trắc môi trường Lập báo cáo quan trắc môi trường y tế  Sau khi có kết quả

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường